Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 27.01.2021)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 1 z 32
22.01.2021
v oblasti nakladania s odpadmi
0,00 €
zmluva
FÚRA s.r.o.
22.01.2021 ZM-KOOD-20-2059_ZoD 2020/OBEC
zber a odvoz kom. odpadu
0,00 €
zmluva
KOSIT a.s.
21.01.2021 2020/1PD
Na dodávku projektovej dokumentácie
3 840,00 €
zmluva
Ing. Zuzana Andrisová
13.01.2021 1620-109
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
0,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31.12.2020 29/2020
Predmetom tejto zmluvy je odplatné zriadenie vecného bremena s účinkami in rem, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu pešo aj motorovými vozidlami cez pozemok vo vlastníctve povinného z vecného bremena – parcela registra C KN číslo 2476/71 – ostatná plocha o výmere 99 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, v prospech každodobého vlastníka : a) stavieb, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedených na LV č. 3260 a to: - 19 Rekreačná chata, súp. číslo 2013, na parcele registra C KN číslo 2463/18 - 8 prevádz. bud. I a II, súp. číslo 2187, na parcele registra C KN číslo 2463/5 b) pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedených na LV č. 5457 a to: - parcela registra C KN číslo 2463/4 – ostatná plocha o výmere 10 164 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 722 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/6 – ostatná plocha o výmere 1 943 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/30 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 147 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/31 – ostatná plocha o výmere 1 085 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/32 – ostatná plocha o výmere 158 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/33 – ostatná plocha o výmere 117 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/34 – ostatná plocha o výmere 37 m2. ktorých aktuálnym vlastníkom je oprávnený z vecného bremena. Predmetom tejto zmluvy je odplatné zriadenie vecného bremena s účinkami in rem, spočívajúceho
618,75 €
zmluva
LESY SR, š.p.
28.12.2020 27/2020
(2). Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 24/2 – orná pôda o výmere 277 m2, ktorej výmera po zameraní geometrickým plánom sa znížila z pôvodných 338 m2 na súčasných 277 m2 v súlade s Geometrickým plánom č. 35024780-135/2020 zo dňa 01. 10. 2020, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 16. 12. 2020 pod číslom G1 - 609 /2020.
6 648,00 €
zmluva
Lastomírska Michaela
17.12.2020 28/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2241/143 – orná pôda o výmere 107 m2, ktorá bola vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2241/2 – orná pôda o výmere 3392 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-150/2020, ktorého vyhotoviteľom je Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, IČO: 35 024 780, vyhotovil Ing. Eduard Treščák dňa 02. 11. 2020, autorizačne overil Ing. Eduard Treščák dňa 02. 11. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 10. 11. 2020 pod číslom G1-676/2020.
3 210,00 €
zmluva
Vargová Miroslava
16.12.2020 26/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/499 – zastavaná plocha o výmere 48 m2 , ktorá bola vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 ha 1845 m2, vedená na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné, lokalita Medvedia hora, v súlade s Geometrickým plánom číslo 45360090-75/2020 zo dňa 15. 07. 2020, ktorý vyhotovila: Eli - Geo s. r. o., Lučkovce 24, 072 03 Moravany, vyhotovil Ing. Slavko Magura dňa 15. 07. 2020, autorizačne overil Ing. Gergely Szabó dňa 16. 07. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 04. 09. 2020 pod číslom G1-415/2020.
1 200,00 €
zmluva
Fryk Vladimír PjDr.,
15.12.2020 23/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela C KN číslo 1302/166 – zastavaná plocha o výmere 312 m2 , katastrálne územie Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
7 800,00 €
zmluva
Doležel Petr JUDr.
15.12.2020 23/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela C KN číslo 1302/166 – zastavaná plocha o výmere 312 m2 , katastrálne územie Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
7 800,00 €
zmluva
Doležel Petr JUDr.
11.12.2020 19/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnostiam - pozemky, diel č. 1 o výmere 201 m2 a diel č. 2 o výmere 40 m2, ktoré boli vyčlenené z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 - zastavaná plocha o výmere 3 ha 1845 m2, k.ú. Vinné, LV 2541. Diel č. 1 o výmere 201 m2 a diel č. 2 o výmere 40 m2 sa pričlenia k pôvodnej parcele registra C KN číslo 1302/271 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 441 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2086, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastnítve kupujúcich, čím výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/271 – zastavaná plocha sa zvýšila z pôvodných 441 m2 na súčasných 682 m2, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-116/2020, ktorého vyhotoviteľom je Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, 072 31 Vinné, IČO: 35 024 780, vyhotovil Ing. Eduard Treščák dňa 03. 09. 2020, autorizačne overil Ing. Eduard Treščák dňa 03. 09. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 14. 09. 2020 pod číslom G1-532/2020.
6 025,00 €
zmluva
Opalka Róbert MUDr.
10.12.2020
Zmluva o výpožičke
0,00 €
zmluva
Štatistický úrad
10.12.2020 20/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2201/95 – ostatná plocha o výmere 29 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541.
870,00 €
zmluva
Michálek Pavol Ing.
09.12.2020 22/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na ku- pujúceho k nehnuteľnosti – rekreačná chata, súp. číslo 3552, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, postavená na parcele registra C KN číslo 2232/42, LV č. 4305 a na parcele registra C KN číslo 2232/68 – nie je evidovaná na liste vlastníctva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na ku- pujúceho k nehnuteľnosti – rekreačná chata, súp. číslo 3552, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, postavená na parcele registra C KN číslo 2232/42, LV č. 4305 a na parcele registra C KN číslo 2232/68 – nie je evidovaná na liste vlastníctva.
6 246,00 €
zmluva
Varga Ladislav Ing.
03.12.2020 21/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 539 – záhrada o výmere 454 m2, katastrálne územie Vinné, LV č. 2541.
2 724,00 €
zmluva
Sorokáčová Marta
03.12.2020 18/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2201/94 – ostatná plocha o výmere 47 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541.
1 410,00 €
zmluva
Bonga Jakub
08.11.2020 zMLUVA
Audítorské služby
1 400,00 €
zmluva
Ing. Marta Podolcová
26.10.2020 2020/128/2689
Návratná finančná výpomoc
37 778,00 €
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
08.10.2020 12/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2201/93 – ostatná plocha o výmere 73 m2, ktorá bola vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2201/2 – ostatná plocha o výmere 2262 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-80/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, autorizačne overil Ing. Eduard Treščák dňa 25. 06. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 11. 08. 2020 pod číslom G1-454/2020.
2 190,00 €
zmluva
Kuík Ladislav
08.10.2020 13/2020
). Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/497 – zastavaná plocha o výmere 101 m2, ktorá bola zameraná z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 - zastavaná plocha vo výmere 3 ha 1845 m2, zapísanej na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné , lokalita Medvedia hora, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-84/2020 zo dňa 29. 06. 2020, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 19. 08. 2020 pod číslom G1-470/2020.
2 525,00 €
zmluva
Valkenet Micha Gabriel