Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 29.10.2020)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 1 z 31
26.10.2020 2020/128/2689
Návratná finančná výpomoc
37 778,00 €
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
08.10.2020 12/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2201/93 – ostatná plocha o výmere 73 m2, ktorá bola vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2201/2 – ostatná plocha o výmere 2262 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-80/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, autorizačne overil Ing. Eduard Treščák dňa 25. 06. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 11. 08. 2020 pod číslom G1-454/2020.
2 190,00 €
zmluva
Kuík Ladislav
08.10.2020 13/2020
). Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/497 – zastavaná plocha o výmere 101 m2, ktorá bola zameraná z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 - zastavaná plocha vo výmere 3 ha 1845 m2, zapísanej na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné , lokalita Medvedia hora, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-84/2020 zo dňa 29. 06. 2020, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 19. 08. 2020 pod číslom G1-470/2020.
2 525,00 €
zmluva
Valkenet Micha Gabriel
08.10.2020 11/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnostiam - pozemky, diel č. 1 o výmere 78 m2, diel č. 2 o výmere 8 m2, ktoré boli vyčlenené z pôvodnej parcely registra E KN číslo 119/33 – zastavaná plocha o výmere 192 m2, k.ú. Vinné, LV č. 3948. Diel č. 1 o výmere 78 m2 sa pričlení k pôvodnej parcele registra C KN číslo 957/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 500 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2094, ktorá je vo vlastníctve kupujúcich. Ďalej predmetom prevodu je diel č. 5 o výmere 42 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2559/7 – zastavaná plocha o výmere 157 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541 a diel č. 6 o výmere 210 m2 , ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely E KN číslo 3551/1 – ostatná plocha o výmere 1960 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541 . Diel č. 5 o výmere 42 m2 a diel č. 6 o výmere 210 m2 sa pričlenia k pôvodnej parcele registra C KN číslo 957/4 – zastavaná plocha o výmere 500 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2094 . Výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 957/4 – zastavaná plocha sa zvýši z pôvodných 500 m2 na súčasných 722 m2 a výmera novovytvorenej parcely registra C KN číslo 957/9- zastavaná plocha – pozemok pod stavbou je 116 m2. Geometrický plán číslo 35024780-92/2018 zo dňa 24. 05. 2018 na určenie vlastníckeho práva k časti pozemku C KN číslo 957/4 a spresnenie zákresu rod. domu v katastrálnej mape, vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad v Michalovciach, odbor katastrálny, dňa 18. 06. 2018 pod číslom G1-345/2018.
2 028,00 €
zmluva
Paukov Jaroslav
09.09.2020
predmet zmluvy je výroba a prevádzka webového sídla - informačný internetový portál obce - vinne.sk
1 394,00 €
zmluva
WEBY GROUP, s.r.o.
31.08.2020 04/2020
Rekonštrukcia pamätníka 2sv. vojny v obci Vinné
71 279,18 €
zmluva
ComBuild s.r.o.
21.08.2020 8/2020
Predmetom prevodu je pozemok, parcela registra C KN číslo 2191/27 - ostatná plocha
3 936,00 €
zmluva
Hančár Patrik
21.08.2020 9/2020
Predmetom predaja podľa tejto zmluvy je pozemok, parcela registra C KN číslo 2191/26 - ostatná plocha o výmere 117 m2, vedená na LV č. 2541, okres Michalovce, obec Vinné, katastrálne územie Vinné – lokalita Hôrka.
5 265,00 €
zmluva
Kutáš Sebastián
21.08.2020 202008_54
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Kaštieľ vo Vinnom komplexná obnova kultúrnej pamiatky
13,80 €
zmluva
BOSKOV s.r.o.
31.07.2020 28 023
Zabezpečenie zberu, zneškodňovania a vývozu odpadu
0,00 €
zmluva
Marius Pedersen a.s.
31.07.2020
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v určených nádobách
7 853,16 €
zmluva
FÚRA s.r.o.
24.07.2020 20072020/Ta
Prenájom časti nebytových priestorov a priľahlých pozemkov k stavbám v RS Hôrka
3 112,00 €
zmluva
MT production s.r.o.
24.07.2020 O1/2020
prenájom pozemku vo vlastníctve obce intravilán obce
28,80 €
zmluva
Gavura Pohostinstvo
21.07.2020 7/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 1066/36 – zastavaná plocha o výmere 186 m2, katastrálne územie Vinné, LV č. 2541.
7 440,00 €
zmluva
Michajlo Marek
20.07.2020 1
Dodávka pitnej vody a elektrickej energie z rozvodnej siete prevádzkovateľa
0,00 €
zmluva
MT production s.r.o.
15.07.2020
Poskytnutie finančnej podpory
5 000,00 €
zmluva
I.S.D.B. s.r.o.
15.07.2020 13072020/Ta/01
Prenajatie časti pozemku vo vlastníctve obce za účelom zabezpečenia 13. ročníka festivalu SunDance 2020
500,00 €
zmluva
SunDance Festival s.r.o.
13.07.2020
Prenájom 25ks stĺpov VO v RO Biela hora na zabezpečenie rozšírenia poskytovania telekomunikačných služieb.
300,00 €
zmluva
DALNet s.r.o.
10.07.2020 VJ4/2020
Prenájom obecného pozemku na účel stánkového predaja
500,00 €
zmluva
Farbárová Veronika
10.07.2020 6/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnostiam - pozemky, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/487 – zastavaná plocha o výmere 29 m2 , novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/488 – zastavaná plocha o výmere 51 m2, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/489 – zastavaná plocha o výmere 57 m2, ktoré boli zamerané z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 – zastavaná plocha o výmere 3 ha 1845 m2, katastrálne územie Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 45353221-222/2019, ktorý vyhotovil STREŇO – geodetické práce spol. s r.o. , Vyšná Rybnica 45, zo dňa 13. 09. 2019, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 17. 07. 2020 pod číslom G1-382 /2020.
3 425,00 €
zmluva
Demko Tomáš