Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 06.06.2020)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 3 z 30
20.03.2019
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupu-júceho k infraštrukturálnemu majetku rozvodov verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v obci Vinné : SO 04 - Predĺženie kanalizácie v dĺžke 56,6 m a SO 06 - Predĺženie vodovodu v dĺžke 57,30 m na pozemkoch parcela registra C KN číslo 1027/4, 1027/2, 308/7, 308/5, ktoré boli dané do užívania na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, vydaného obcou Vinné dňa 21. 12. 2018 pod číslom spisu : S2018/00364, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 01. 2019.
2,00 €
zmluva
Figa Matúš
01.03.2019 Dodatok č.2
Uzatvorenie dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 22/2018
0,00 €
zmluva
C&S Group, s.r.o.
27.02.2019 22022019
Komunitné centrum v obci Vinné
2 600,00 €
zmluva
Gajdošová Dana Ing.
25.01.2019 VN-2/2018
Dodávka techniky pre zberný dvor Vinné2
225 408,00 €
zmluva
Kravec, s r. o.
15.01.2019 1/19
Nájomná zmluva
388,00 €
zmluva
Arriva Michalovce, a.s.
01.01.2019 1/2019
Nájomná zmluva - BYT
140,00 €
zmluva
Obec Vinné
01.01.2019 2/2019
Nájomná zmluva plavidlo
5 000,00 €
zmluva
Peter Kičinka
18.12.2018
Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby "Komunitné centrum v obci Vinné
2 380,00 €
zmluva
Ing. Ľubica Hrustičová
03.12.2018
Darovanie hnut. vecí-knihy
0,00 €
zmluva
Galéria Nedbalka, n.o.
07.11.2018 17/2018
odkúpenie pozemkov : parc. C-KN č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1796 m2, parc. C-KN č. 2/1 – záhrady o výmere 4182 m2, parc. C-KN č. 2/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m2, ako aj na parc. C-KN č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1796 m2 postaveného kaštieľa, súp. č. 430. Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálnym odborom na LV č. 2858, kat. úz. Vinné
200 000,00 €
zmluva
Gdovinová Agnesa
07.11.2018 18/2018
odkúpenie pozemku vo výmere 25 m2 vo vlastníctve : FECHROM s. r. o., IČO 46909796, so sídlom Kalininova 12, 066 01 Humenné, v súlade s predloženým geometrickým plánom do vlastníctva obce Vinné, za účelom vybudovania chodníka,
550,00 €
zmluva
FECHROM, s.r.o.
25.10.2018 05/2018
Výstavba chodníka na Pekárenskej ulici
35 400,00 €
zmluva
ComBuild s.r.o.
25.10.2018
Vzájomná dohoda zmluvných strán o úprave jednotlivých ustanovení zmluvy.
177 286,34 €
zmluva
C&S Group, s.r.o.
25.10.2018
Ukončenie kúpnej dohody
0,00 €
zmluva
Ing. Štefan Mizerák - ARDEA
19.10.2018
Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.8.2018 ZoD č. 20/2018, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa za dojednanú odmenu zrealizovať pre objednávateľa výkon stavebného dozoru a činnosti bližšie špec. v článku II zmluvy, a za dojednané plnenie prijať a uhradiť poskytovateľovi odmenu.
0,00 €
zmluva
Ing. Peter Demčák
19.10.2018
Ukončenie zmluvy
0,00 €
zmluva
SILVER - Spišská Nová Ves, s.r.o.
09.10.2018
Administratívne úkony súvisiace s podávaním následnej monitorovacej správy projektu a zabezpečením podpornej dokumentácie k následnej monitorovacej správe projektu "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Vinné"
200,00 €
zmluva
PhDr. Miroslav Turčan
08.10.2018 15/2018
Predmetom zmluvy je poskytnutie terminovaného úveru za účelom úhrady investičných nákladov v súvislosti s kúpou nehnuteľného majetku (kaštieľ vo Vinnom)
200 000,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
02.10.2018
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vytvoriť webovú stránku a jej dodanie pod názvom vinne.sk
1 080,00 €
zmluva
bHcomp s.r.o.
25.09.2018 1
Úprava podmienok č. 1. predmet zmluvy dojednaných v zmluve č. 21/2018 pre objednávateľa na projekt KOMUNITNĚ CENTRUM
0,00 €
zmluva
LT - consult, s.r.o.