Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 27.01.2021)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 3 z 32
01.07.2020 VJ1/2020
Nájomná zmluva na umiestnenie predajného stánku LTS stredisko VJ od 1.7.2020-31.7.2020
150,00 €
zmluva
Šoltýs Pavel
26.06.2020 MK-5571/2019-423
Poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu Kaštieľ vo Vinnom - projektová dokumentácia
12 000,00 €
zmluva
Ministerstvo kultúry
26.06.2020
Prenájom pozemku na umiestnenie stánku s predajom zmrzliny na letnú sezónu 2020
500,00 €
zmluva
Havrilko Ľudovít
25.06.2020 3/2020
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o zriadení vecného bremena, spočívajúce v práve uloženia, údržby, rekonštrukcie inžinierskej siete – NN elektr. prípojka vo vyznačenom rozsahu s ochranným pásmom na pozemku parcela registra C KN číslo 2559/6 – zastavaná plocha – diel č. 1 o výmere 5 m2, parcela registra C KN číslo 2584/3 – ostatná plocha – diel č. 2 o výmere 18 m2, katastrálne územie Vinné, okres Michalovce, obce Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-28/2020 zo dňa 24. 02. 2020, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 04. 03. 2020, pod číslom G1 – 113/2020, v prospech vlastníkov pozemku - parcela registra C KN číslo 2584/52 – ostatná plocha o výmere 457 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 3742, v bezpodielovom spoluvlastníctve oprávnených z vecného bremena.
230,00 €
zmluva
Arvai Vladimír a manž. Anna
24.06.2020 6/2020
Prenájom pozemku určený na rekreáciu v okolí chaty
221,00 €
zmluva
Dinčáková Mária
23.06.2020 3/2020
Nájomná zmluva na kurty
500,00 €
zmluva
Peter Kičinka
23.06.2020 4/2020
Prenájom obecného pozemku k užívaniu a rekreáciu stredisko BH
120,00 €
zmluva
Gwardecká-Mitická Eva
18.06.2020 VO-012020
Poskytovanie komplexných poradenských služieb
2 040,00 €
zmluva
29 Teaam s.r.o.
18.06.2020 H1/2020
Prenájom časti pozemku za účelom postavenia detského ihriska
60,00 €
zmluva
Penzión SENDEROV
16.06.2020 3/2020
. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, diel č. 2 o výmere 26 m2, ktorý bol Geometrickým plánom číslo 35024780-167/2019 zo dňa 09. 12. 2019, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 19. 12. 2019 pod číslom G1-793/2019, vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/172 - zastavaná plocha o výmere 258 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
650,00 €
zmluva
Žofčin Peter
05.05.2020 01/2020
Vypracovanie PD stavby"Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinné."
3 700,00 €
zmluva
Ing. Marta Bruňanská
09.04.2020 Z M L U V A č. 37/2020/2337
Na obnovu pamätníka 2. svetovej vojny.
57 088,12 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
07.02.2020 1/20
Nájomná zmluva - pozemok 194m2 Hôrka
388,00 €
zmluva
Arriva Michalovce, a.s.
31.01.2020
Nájom pozemku pod chatou oblasť MH
120,00 €
zmluva
Cmar Juraj
14.01.2020 1/2020
zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena vo vyznačenom rozsahu spočívajúce v práve uloženia, údržby, rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovodná a kanalizačná prípojka), na pozemku parcela registra C KN číslo 2478/1 – zastavaná plocha vo vyznačenom rozsahu – diel č. 1 s ochranným pásmom o výmere 20 m2, katastrálne územie Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 36579017-39/2019 zo dňa 12. 06. 2019, ktorý vyhotovil: GEOLAND TOP, s.r.o., Mieru 33, 073 01 Sobrance, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 21. 06. 2019, pod číslom G1 – 386/19, v prospech vlastníka pozemku parcela registra C KN číslo 2477/55 – ostatná plocha, k.ú. Vinné, LV č. 5708,
297,50 €
zmluva
Koščák Milan
14.01.2020 2/2020
zmluvu o zriadení vecného bremena, spočívajúce v práve uloženia, údržby, rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovodu, kanalizácie, elektr. prípojky) a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu na parcele registra C KN číslo 2479/75 – ostatná plocha – diel č. 4 o výmere 16 m2, parcele registra C KN číslo 2484/1 – ostatá plocha – diel č. 5 o výmere 9 m2, parcela registra C KN číslo 2485/1 – zastavaná plocha – diel č. 6 o výmere 29 m2, diel č. 7 o výmere 31 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom území Vinné, vedené na LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-129/2018 zo dňa 02. 08. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 13. 08. 2018, pod číslom G1 – 456/2018, v prospech parcely registra C KN číslo 2479/76 – ostatná plocha, k.ú. Vinné, LV č. 5333, ktorá je vo výlučnom vlastníctve oprávneného z vecného bremena.
125,00 €
zmluva
Mišľan Július
30.12.2019 19-514-04188
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu
1 000,00 €
zmluva
Fond na podporu umenia
23.12.2019 24/2019
Dodatok mení a dopĺňa zmluvu o kontokorentnom úvere č. 622/2019UZ
100 000,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
29.11.2019 201910_42
Vypracovanie diela v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve s odovzadním dokumentácie: Zmeny a doplnky č.3 - Územného plánu obce Vinné
3 504,00 €
zmluva
BOSKOV s.r.o.
01.10.2019 201912131
Využívanie a sprostredkovanie dôveryhodných služieb
0,00 €
zmluva
Disig, a.s.