Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 06.06.2020)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 10 z 30
01.06.2016 122/2016
Rozbor rekreačných vôd.
512,40 €
zmluva
RUVZ KE
01.06.2016
Vypracovanie BP a výkon funkcie zodpovednej osoby.
1 000,00 €
zmluva
PP Protect s.r.o.
27.05.2016
Prenájom pozemku na Vinianskom jazere
1,00 €
zmluva
Záhorčak Marcel
28.04.2016
Vypracovanie dokumentácie pre NFP.
500,00 €
zmluva
Ondarišinová Iveta
18.04.2016
Technicko-organ. zabezpečenie
2 500,00 €
zmluva
NJOY,s.r.o.
15.04.2016
Prenájom pozemku
500,00 €
zmluva
Havrilko Ľudovít
08.03.2016
Workcamp Senderov
0,00 €
zmluva
INEX
03.03.2016 201602_22
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
5 850,00 €
zmluva
BOSKOV s.r.o.
19.02.2016
Odplatný prevod vlastníctva
1 980,00 €
zmluva
Východoslovenská distribučná a.s.
22.01.2016
•odpadového hospodárstva, •vodného hospodárstva, •ochrany ovzdušia, •hygieny práce.
50,00 €
zmluva
ODPADservis s.r.o.
11.01.2016 12/2015/OcÚ/Kr
Prenájom školského bytu
140,00 €
zmluva
Piskorová Margita
05.01.2016 20151215/Ta
Prenájom priestorov a pozemkov.
1 000,00 €
zmluva
EnergoGroup Košice, s.r.o.
22.12.2015 22/015/15
Poskytnutie úveru
189 516,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
22.12.2015 22/015/15
Blankozmenka
189 516,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
22.12.2015 1/2016
). Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnostiam - pozemkom, diel č. 1 o výmere 141 m2 a diel č. 3 o výmere 49 m2, ktoré boli vyčlenené z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/1 – ostatná plocha o výmere 2 ha 0675 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, vedená na LV č. 2541, tak, ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-119/2015 zo dňa 18. 08. 2015, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné č. 651, 072 31 Vinné. Diel č. 1 a diel č. 3 sa pričlenia k pôvodnej parcele registra C KN číslo 2191/59 – ostatná plocha o výmere 119 m2, k.ú. Vinné, LV č. 3674, vo vlastníctve kupujúcej.
3 800,00 €
zmluva
Dudová Alena
14.12.2015
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinné.
182 255,00 €
zmluva
EnergoGroup Košice, s.r.o.
14.12.2015 397/2015-2050-1200
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinné.
193 838,80 €
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
09.11.2015 134/2.1 MP/2015
Dohoda o ukončení zml. vzťahu o poskytnutí NFP.
0,00 €
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
30.10.2015 11228008U03
Dotácia na sanáciu odpadu.
33 111,00 €
zmluva
Environmentálny fond
22.10.2015
Kúpa ojazdeného vozidla.
4 500,00 €
zmluva
Mucha Radoslav