Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 06.06.2020)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 9 z 30
24.01.2017 2016/2812/OcÚ-kr
Nájom pozemku
500,00 €
zmluva
Hric Marián
16.01.2017 2/2017
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie distribučného a pripojovacieho plynovodu cez pozemky - parcela registra C KN číslo 2201/2 a parcela registra C KN číslo 2205/2, k.ú. Vinné, LV č. 2541, vo vlastníctve povinnej z vecného bremena, vo vyznačenom rozsahu tak, ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-168 /2013 zo dňa 30. 05. 2014, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, v prospech vlastníka nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedených na LV č. 5341 a to: - pozemky - parcela registra C KN číslo 2201/31 – ostatné plochy vo výmere 887 m2, - parcela registra C KN číslo 2201/84 – ostatné plochy vo výmere 401 m2, - stavba - rekreačná chata, súp. číslo 3615, postavená na parcele registra C KN číslo 2201/59. Článok IV
510,00 €
zmluva
Pado Jozef Ing.
11.11.2016 37/2016
novovytvorená parcela registra C KN číslo 2201/84 - ostatné plochy vo výmere 401 m2, ktorá bola Geometrickým plánom číslo 35024780-84/2016 zo dňa 01. 06. 2016, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, vyčlenená z pôvodnej parcely registra
9 624,00 e
zmluva
Pado Jozef Ing.
27.10.2016 36/2016
Predmetom prevodu je pozemok, novovzniknutá parcela registra C KN číslo 2478/23 – zastavaná plocha vo výmere 76 m2, ktorá bola vyčlenená Geometrickým plánom číslo 35024780-30/2016 na oddelenie pozemku C KN číslo 2478/23 zo dňa 09. 06. 2016, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2478/1 – zastavaná plocha vo výmere 8321 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541.
1 292,00 €
zmluva
Mikloš Martin a manž.
25.10.2016
Zriadenie vecného bremena
0,00 €
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
24.10.2016 31/2016
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo
2 465,00 €
zmluva
Cihaľ Ján a manž. Jana
15.08.2016 ABO-Z - 163024/01/2016
Nájom oceľových fliaš
298,86 €
zmluva
Messer Tatragas s.r.o.
10.08.2016 03/2016
Výstavba miestnych komunikácií.
39 456,00 €
zmluva
ComBuild s.r.o.
09.08.2016 1/TOPSET/2016
Poskytovanie najnovších aktualizácii počítačových programov
190,00 €
zmluva
TOPSET
28.07.2016
Poskytovanie služieb k získavaniu Grantu
90,00 €
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
28.07.2016
Vypracovanie Relevantná štúdia
200,00 €
zmluva
Ondarišinová Iveta
11.07.2016
Prenájom pozemku
388,00 €
zmluva
Arriva Michalovce, a.s.
11.07.2016
Prenájom nebytových priestorov
300,00 €
zmluva
Grozanič Milan
11.07.2016
Nájom pozemku
500,00 €
zmluva
Imperion, s.r.o.
11.07.2016
Prenájom pozemku
100,00 €
zmluva
Garanská Judita
11.07.2016 1706/2016
Nájom pozemku
550,00 €
zmluva
Hubáčková Zlatica Airin
20.06.2016
Nájom pozemkov na stredisku Medvedia Hora
1,00 €
zmluva
Obšatníková Anna,Ing.- Penzión Anima
17.06.2016
Prenájom pozemku
250,00 €
zmluva
Bodnárová Jozefína
16.06.2016
Prenájom priestorov na stredisku Hôrka
4 980,00 €
zmluva
Združenie Pobys
13.06.2016 3896/2016-16167
Zabezpečenie podujatia Jánske ohne 2016.
5 000,00 €
zmluva
Košický samosprávny kraj