Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 27.01.2021)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 9 z 32
06.11.2017 (16/2017) 1097/315/2017/OP
Vybudovanie stavby-Vodov. potrubie na ul. Školská
0,00 €
zmluva
VVS a.s Košice
18.10.2017 21/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnostiam - pozemky, novovytvorené parcely registra C KN číslo 2254/94 – orná pôda vo výmere 146 m2, parcela registra C KN číslo 1050/9 – zastavaná plocha vo výmere 1 m2, ktoré boli vyčlenené vyššie citovaným geometrickým plánom z pôvodných parciel E KN číslo 3543/4 – zastavaná plocha, k.ú. Vinné, LV č. 3948 a z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1050/1 – zastavaná plocha k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedené na LV č. 2541.
1 470,00 €
zmluva
Daňko Marek RNDr.
18.10.2017 20/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnostiam - pozemky, parcela registra C KN číslo 2254/95 – orná pôda vo výmere 116 m2, parcela registra C KN číslo 1050/10 – zastavaná plocha vo výmere 4 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedené na LV č. 2541.
1 200,00 €
zmluva
Kistyová Mária
16.10.2017
Zabezpečenie administratívnych úkonov
200,00 €
zmluva
PhDr. Miroslav Turčan
06.10.2017 19/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1066/301 – ostatná plocha vo výmere 318 m2, ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom číslo 36582972-107/2017 zo dňa 17. 07. 2017, ktorý vyhotovil G. K. T. , spol. s r. o., geodetické práce, so sídlom Vinné 469, 072 31 Vinné, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1066/301 – ostatná plocha vo výmere 318 m2.
12 720,00 €
zmluva
Vinnay
02.10.2017 17/2017
Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2229/58 - ostatná plocha vo výmere 666 m2, ktorá bola vyčlenená citovaným geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2229/1 – ostatná plocha vo výmere 3 ha 9007 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Hôrka, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
20 046,60 €
zmluva
Vojna Rastislav Ing.
02.10.2017 17/2017
Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2229/58 - ostatná plocha vo výmere 666 m2, ktorá bola vyčlenená citovaným geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2229/1 – ostatná plocha vo výmere 3 ha 9007 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Hôrka, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
20 046,60 €
zmluva
Vojna Rastislav Ing.
25.09.2017 18/2017
odkúpenie pozemku parc.reg. CKN č. 327/1-záhrada vo výmere 740 m2, k.ú. Vinné, LV č. 1434, od p. Majerníkovej, rod. Gnipovej, za účelom vybudovania detského ihriska pre obec
18 500,00 €
zmluva
Michaela Majerníková, rod. Gnipová
25.09.2017 18/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 327/1 – záhrada vo výmere 740 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 1434, v časti B vlastníci pod poradovým číslom 1 – spoluvlastnícky podiel ½-ica z celku, pod poradovým číslom 2 – spoluvlastnícky podiel ½-ica z celku.
18 500,00 €
zmluva
Majerníková Michaela, rod. Gnipová
12.09.2017 20160629/Kr/03
Prenájom pozemkov a priestorov
5 280,00 €
zmluva
POBYS
25.08.2017 148/POD-75/17
Poskytn. podpory pre projekt "Revitalizácia okolia vstupu do obce
5 270,00 €
zmluva
Slov.agentúra životn. prostredia
23.08.2017 793/92/2017/IÚ
Zriadenie vecného bremena
0,00 €
zmluva
VVS a.s Košice
22.08.2017 02/2017
Výstavba chodníka-Baňka
45 628,22 €
zmluva
ComBuild s.r.o.
22.08.2017
Navigačný systém v obci
14 780,40 €
zmluva
INVEST KM,s.r.o.
14.08.2017 15/2017
zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia, údržby, rekonštrukcie inžinierskych sietí (kanalizácia,vodovod) vo vyznačenom rozsahu cez pozemky - parcela registra C KN číslo 2220/2 a parcela registra C KN číslo 2213/1, okres Michalovce, obec Vinné, k.ú. Vinné, LV č. 2541, vo vlastníctve povinnej z vecného bremena, v prospech vlastníka nehnuteľností, pozemok, parcela registra C KN číslo 2215 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 282 m2, stavba – Lodná pokladňa, súp. číslo 3511, postavená na parcele registra C KN číslo 2215, okres Michalovce, obec Vinné, k.ú. Vinné, LV č. 5354, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780 – 60/2017 zo dňa 13. 04. 2017, úradne overenom na Okresnom úrade v Michalovciach, odbor katastrálny pod číslom G1 – 178/2017, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné.
1 212,00 €
zmluva
Kičinková Zuzana
10.08.2017
Prenájom vodnej plochy
145,79 €
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
09.08.2017
Poskytn. dotácie na spracovanie ÚPD obce
4 680,00 €
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby
08.08.2017 10/2017
pozemky, parcela registra C KN číslo 2191/24 – ostatná plocha vo výmere 123 m2 a parcela registra C KN číslo 2191/25 – ostatná plocha vo výmere 124 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedené na LV č. 2541.
7 904,00 €
zmluva
Gnip Marián a manž. Viera, rod. Čochráčová
31.07.2017 11/2017
parcela registra C KN číslo 2201/68 – zastavaná plocha vo výmere 33 m2 , parcela registra C KN číslo 2201/69 – zastavaná plocha vo výmere 33 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Vinné, vedené na LV č. 2541 a novovytvorená parcela registra C KN číslo 2201/85 – ostatná plocha vo výmere 744 m2, ktorá bola zameraná Geometrickým plánom číslo 35024780-31/2017 zo dňa 01. 03. 2017 z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2201/2 – ostatná plocha vo výmere 3973 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedenej na LV č. 2541.
34 400,00 €
zmluva
Labaš Vladimír
20.07.2017 13/2017
2. Predmetom prevodu je parcela registra C KN číslo 2191/28 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2, vedená na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné a pozemok – diel č. 1 vo výmere 20 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/27 – ostatná plocha vo výmere 116 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541. Diel č. 1 vo výmere 20 m2 sa pričlenil k pôvodnej parcele registra C KN číslo 2191/28 – zastavaná plocha vo výmere 105 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 14328810-141/2017 zo dňa 10. 05. 2017, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Badida, Trnava p/L. 207, 072 31 Trnava p/L. . Výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/28 sa zvýšila z pôvodných 105 m2 na súčasných 125 m2.
2 530,00 €
zmluva
Hančár Patrik