Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 06.06.2020)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 4 z 30
23.09.2018 004/2009/2018
Oprava strechy-Sýpka-kasárne Vinné
28 817,57 €
zmluva
Bajužík Vladimír - DENER
24.08.2018
Úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov pri poskytovaní aplikačnej podpory sprostredkovateľa prevádzkovateľovi.
0,00 €
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
24.08.2018
Poskytnutie sublicencie k Dielu, implementácia a importovanie digitálnych máp, školenie etc.
300,00 €
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
20.08.2018
Poskytovanie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc.
100,00 €
zmluva
MOAD, s.r.o.
20.08.2018
Zabezpčenie výkonu stavebného dozoru - Komunitné centrum v obci Vinné
2 590,00 €
zmluva
Ing. Peter Demčák
20.08.2018
Predmetom zmluvy je kúpa nábytku do komunitného centra
17 460,00 €
zmluva
SILVER - Spišská Nová Ves, s.r.o.
20.08.2018
Odborná poradenská a konzultačná čiunnosť v súvislosti s realizáciou diela KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI VINNÉ - externý manažment
6 000,00 €
zmluva
LT - consult, s.r.o.
20.08.2018
Počítače a kancelárska technika
1 245,60 €
zmluva
Ing. Štefan Mizerák - ARDEA
20.08.2018
Komunitné centrum v obci Vinné
177 286,34 €
zmluva
C&S Group, s.r.o.
14.08.2018 152/POD-807/18
Revitalizácia okolia vstupu do obce
13 322,05 €
zmluva
Slov.agentúra životn. prostredia
10.08.2018
Poskytnutie služieb a technicko-organizačného zabezpečenia
2 500,00 €
zmluva
SunDance Festival s.r.o.
07.08.2018 25/2018
Revitalizácia okolia vstupu do obce
13 322,05 €
zmluva
MSP servis s.r.o.
01.08.2018
Prenájom plochy na Vinianskom jazere za účelom umiestnenia zábavného lunaparku počas letnej sezóny
550,00 €
zmluva
Róbert Hubáček - AIRIN
01.08.2018
Prenájom nebytových priestorov v budove NCaS v stredisku Zemplínska šírava - Hôrka (predajňa potravín)
300,00 €
zmluva
Grozanič Milan
25.07.2018 9/2018
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1066/303 – ostatné plochy o výmere 714 m2, ktorý bol vyčlenený citovaným Geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1066/6 – ostatná plocha o výmere 9022 m2, katastrálne územie Vinné – lokalita Vinianske jazero, LV č. 2541 .
28 560,00 €
zmluva
Filkorová Zuzana MUDr.
04.07.2018 6/2018
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/233 – zastavaná plocha o výmere 314 m2 , nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
7 850,00 €
zmluva
Raďašová Marta Mgr.
02.07.2018
Prenájom miesta v kempe na Vinianskom jazere
180,00 €
zmluva
Jana Muhlová
29.06.2018 2106/2018
Predmetom zmluvy je vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku "Multifunkčné ihrisko"
61 550,70 €
zmluva
MARO s.r.o.
29.06.2018
Prenájom miesta v kempe na Vinianskom jazere
180,00 €
zmluva
Alena Petrová
19.06.2018 9/2018
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, diel č. 1 o výmere 58 m2, ktorý bol Geometrickým plánom číslo 36024780-78/2018 zo dňa 22. 05. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné č. 651, 072 31 Vinné, vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 – zastavaná plocha vo výmere 3 ha 2098 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedenej na LV č. 2541.
1 450,00 €
zmluva
Panek Ewa Agnieszka