Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 27.01.2021)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 4 z 32
30.09.2019 D01_SEP-IMRK2-2018-001934
V záhlaví zmluvy sa menia identifikačné údaje Ministerstva vnútra SR v časti „konajúci“
216 216,70 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10.09.2019
Nájomná zmluva za prenájom stánku dni obce 2019
50,00 €
zmluva
Ján Sabol
10.09.2019
Nájomná zmluva za prenájom stánku na podujatí dni obce 2019
50,00 €
zmluva
Erika Piskorová
28.08.2019 1.
Dohoda vzájomných strán v časti miesto a lehota plnenia - zmena
0,00 €
zmluva
SILVER - Spišská Nová Ves, s.r.o.
27.08.2019 01/08/2019
Vytvorenie projektovej dokumentácie
2 640,00 €
zmluva
I.N.I s.r.o.
16.08.2019
Autorská zmluva propagačné panely História obce Vinné v obrazoch.
500,00 €
zmluva
Rovňáková Stanislava Mgr.
16.08.2019
Nájom pozemku rekreačné stredisko ZŠ
300,00 €
zmluva
TLL PROMOTION s.r.o.
07.08.2019 23/2019
Zmluva archeologický výskum II. Etapa sýpka-kasáreň
3 160,00 €
zmluva
Zemplínske múzeum Michalovce
01.08.2019 13/2019
Nájomná zmluva sezónny predaj
150,00 €
zmluva
PASIMA
15.07.2019 7/2019
. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
4 475,00 €
zmluva
Mgr. Bandurčin Viktor a manž. Gabriela
15.07.2019 8/2019
. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, diel č. 1 o výmere 44 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/1 - ostatná plocha o výmere 2 ha 14 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Hôrka, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-47/2019 zo dňa 26. 04. 2019, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 09. 05. 2019 pod číslom G1-266/2019. Diel č. 1 o výmere 44 m2 sa pričlenil k pôvodnej parcele registra C KN číslo 2191/36 – ostatná plocha o výmere 306 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, LV č. 3607, ktorá je vo vlastníctve kupujúcich. Výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/36 – ostatná plocha sa zvýšila z pôvodných 306 m2 na súčasných 350 m2.
1 320,00 €
zmluva
JUDr. Jana Hreňková
15.07.2019 7/2019
Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
4 475,00 €
zmluva
Mgr. Bandurčin Viktor a manž. Gabriela
15.07.2019 8/2019
. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
4 475,00 €
zmluva
Mgr. Bandurčin Viktor a manž. Gabriela
15.07.2019 8/2019
Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
4 475,00 €
zmluva
Mgr. Bandurčin Viktor a manž. Gabriela
15.07.2019 7/2019
. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
4 475,00 €
zmluva
Mgr. Bandurčin Viktor
09.07.2019 20170629
Nájom pozemkov pre akciu Motozraz 2019
4 100,00 €
zmluva
POBYS
04.07.2019 6/2019
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok – diel číslo 1 vo výmere 20 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/172 – zastavaná plocha vo výmere 278 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-52/2019 zo dňa 06. 05. 2019, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 22. 05. 2019 pod číslom G1-293/2019.
500,00 €
zmluva
Gerbery Richard Ing. a manž.
03.07.2019 5/2019
Poskytnutie úveru
100 000,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
03.07.2019 1/19
Poskytnutie technicko organizačného zabezpečenia
3 500,00 €
zmluva
SunDance Festival s.r.o.
01.07.2019 1/7/19
Nájomná zmluva
300,00 €
zmluva
Grozanič Milan