Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 25.08.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 4 z 29
04.07.2018 6/2018
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/233 – zastavaná plocha o výmere 314 m2 , nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
7 850,00 €
zmluva
Raďašová Marta Mgr.
02.07.2018
Prenájom miesta v kempe na Vinianskom jazere
180,00 €
zmluva
Jana Muhlová
29.06.2018 2106/2018
Predmetom zmluvy je vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku "Multifunkčné ihrisko"
61 550,70 €
zmluva
MARO s.r.o.
29.06.2018
Prenájom miesta v kempe na Vinianskom jazere
180,00 €
zmluva
Alena Petrová
19.06.2018 9/2018
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, diel č. 1 o výmere 58 m2, ktorý bol Geometrickým plánom číslo 36024780-78/2018 zo dňa 22. 05. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné č. 651, 072 31 Vinné, vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 – zastavaná plocha vo výmere 3 ha 2098 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedenej na LV č. 2541.
1 450,00 €
zmluva
Panek Ewa Agnieszka
21.05.2018 40/2018
Spolupráca pri realizácii Top podujatia Terra Incognita "Jánske ohne nad Šíravou"
7 500,00 €
zmluva
Košice Región Turizmus
15.05.2018 105/29/2018/OP
Predaj pozemku
125,00 €
zmluva
VVS
15.05.2018
Predmetom zmluvy je značenie vinohradníckeho náučného chodníka "Za viňanskima jatkami"
212,70 €
zmluva
Ing. Zdenek Šteliar
10.05.2018 8/2018
prevodu je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich pod poradovým číslom 2 k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2/6 – zastavaná plocha vo výmere 164, ktorej výmera sa po odčlenení pozemku - diel č. 1 znížila z pôvodných 239 m2 na súčasných 164 m2 tak, ako je to zakreslené v Geometrickom pláne 36582972-10/2018 zo dňa 09. 02. 2018. Pôvodná parcela registra C KN číslo 2/6– zastavaná plocha vo výmere 239 m2, je vedená na LV č. 2541, k.ú. Vinné.
3 280,00 €
zmluva
Bréda Jozef
10.05.2018 8/2018
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho pod poradovým číslom 1 k nehnuteľnosti - pozemok, diel č. 1 vo výmere 75 m2, ktorý bol vyššie citovaným geometrickým plánom vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2/6 – zastavaná plocha vo výmere 239 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541. Ďalej predmetom prevodu je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich pod poradovým číslom 2 k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2/6 – zastavaná plocha vo výmere 164, ktorej výmera sa po odčlenení pozemku - diel č. 1 znížila z pôvodných 239 m2 na súčasných 164 m2 tak, ako je to zakreslené v Geometrickom pláne 36582972-10/2018 zo dňa 09. 02. 2018. Pôvodná parcela registra C KN číslo 2/6– zastavaná plocha vo výmere 239 m2, je vedená na LV č. 2541, k.ú. Vinné.
1 875,00 €
zmluva
FECHROM, s.r.o.
09.05.2018 Zmluva o dielo
archeologický výskum-stavba "Vinné-obnova historickej sýpky" C-KN 559/1 a 559/2, k.ú. Vinné
3 160,00 €
zmluva
Zemplínske múzeum Michalovce
03.05.2018 3/2018
Predmetom prevodu sú pozemky, parcela registra C KN číslo 1302/282 – zastavaná plocha vo výmere 174 m2, katastrálne územie Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, LV č. 2541, ďalej predmetom prevodu sú pozemky - diel č. 1 vo výmere 101 m2, ktorý bol vyčlenený Geometrickým plánom číslo 35024780-7/2018 zo dňa 31. 01. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 – zastavaná plocha vo výmere 3 ha 2098 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541, diel č. 2 vo výmere 207 m2 , ktorý bol citovaným geometrickým plánom vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/276 – zastavaná plocha vo výmere 562 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541.
12 050,00 €
zmluva
Varga Peter
27.04.2018 4/2018
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnostiam - pozemky, diel č. 1 vo výmere 50 m2, diel č. 2 vo výmere 27 m2 a diel č. 3 vo výmere 17 m2, ktoré boli Geometrickým plánom číslo 36582972-39/2018 zo dňa 07. 03. 2018, ktorý vyhotovil G.K.T. spol. s r.o., geodetické práce, Vinné 469, 072 31 Vinné, vyčlenené z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 – zastavaná plocha vo výmere 3 ha 2098 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
2 350,00 €
zmluva
DARGOV, a.s.
27.04.2018 6/2018
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnostiam - pozemky, diel č. 1 vo výmere 50 m2, diel č. 2 vo výmere 27 m2 a diel č. 3 vo výmere 17 m2, ktoré boli Geometrickým plánom číslo 36582972-39/2018 zo dňa 07. 03. 2018, ktorý vyhotovil G.K.T. spol. s r.o., geodetické práce, Vinné 469, 072 31 Vinné, vyčlenené z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 – zastavaná plocha vo výmere 3 ha 2098 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541. Diel č. 1, diel č. 2 a diel č. 3 sa pričlenia k pôvodnej parcele registra C KN číslo 1302/259 – zastavaná plocha vo výmere 97 m2, k.ú. Vinné, LV č. 1920, ktorá je vo vlastníctve kupujúceho, čím výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/259 sa zvýšila z pôvodných 97 m2 na súčasných 191 m2 .
2 350,00 €
zmluva
Panek Ewa Agnieszka
18.04.2018
predaj pozemku parcela registra C KN číslo 2232/76 vo výmere 621m2
18 630,00 €
zmluva
Jevočin Miroslav
18.04.2018 5/2018
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2220/139 - ostatná plocha vo výmere 13 m2, k.ú. Vinné - lokalita Hôrka, vedená na LV č. 2541.
390,00 €
zmluva
Kimák Miroslav a manž. Ing. Lucia Kimáková
03.04.2018 148/45/2018/ÚP
Vybudov. vodovodu na ul. Školská
0,00 €
zmluva
VVS
27.03.2018 2/2018
zrušenie vecného bremena cez parcelu registra C KN číslo 2/6, k.ú. Vinné, LV č. 2541, na ktorej bolo zriadené vecné bremeno, ktorému zodpovedá právo prechodu cez celý pozemok
0,00 €
zmluva
Bréda Jozef
26.01.2018
Audit účtovnej závierky k 31.12.2017 a k 31.12.2018
1 300,00 €
zmluva
Ing. Marta Podolcová
22.01.2018 1108/2018/Kr
Plocha pre osadenie billboardu
246,00 €
zmluva
BEREX _ B sr.o.