Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 27.01.2021)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 6 z 32
07.11.2018 17/2018
odkúpenie pozemkov : parc. C-KN č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1796 m2, parc. C-KN č. 2/1 – záhrady o výmere 4182 m2, parc. C-KN č. 2/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m2, ako aj na parc. C-KN č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1796 m2 postaveného kaštieľa, súp. č. 430. Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálnym odborom na LV č. 2858, kat. úz. Vinné
200 000,00 €
zmluva
Gdovinová Agnesa
07.11.2018 18/2018
odkúpenie pozemku vo výmere 25 m2 vo vlastníctve : FECHROM s. r. o., IČO 46909796, so sídlom Kalininova 12, 066 01 Humenné, v súlade s predloženým geometrickým plánom do vlastníctva obce Vinné, za účelom vybudovania chodníka,
550,00 €
zmluva
FECHROM, s.r.o.
25.10.2018 05/2018
Výstavba chodníka na Pekárenskej ulici
35 400,00 €
zmluva
ComBuild s.r.o.
25.10.2018
Vzájomná dohoda zmluvných strán o úprave jednotlivých ustanovení zmluvy.
177 286,34 €
zmluva
C&S Group, s.r.o.
25.10.2018
Ukončenie kúpnej dohody
0,00 €
zmluva
Ing. Štefan Mizerák - ARDEA
19.10.2018
Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.8.2018 ZoD č. 20/2018, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa za dojednanú odmenu zrealizovať pre objednávateľa výkon stavebného dozoru a činnosti bližšie špec. v článku II zmluvy, a za dojednané plnenie prijať a uhradiť poskytovateľovi odmenu.
0,00 €
zmluva
Ing. Peter Demčák
19.10.2018
Ukončenie zmluvy
0,00 €
zmluva
SILVER - Spišská Nová Ves, s.r.o.
09.10.2018
Administratívne úkony súvisiace s podávaním následnej monitorovacej správy projektu a zabezpečením podpornej dokumentácie k následnej monitorovacej správe projektu "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Vinné"
200,00 €
zmluva
PhDr. Miroslav Turčan
08.10.2018 15/2018
Predmetom zmluvy je poskytnutie terminovaného úveru za účelom úhrady investičných nákladov v súvislosti s kúpou nehnuteľného majetku (kaštieľ vo Vinnom)
200 000,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
02.10.2018
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vytvoriť webovú stránku a jej dodanie pod názvom vinne.sk
1 080,00 €
zmluva
bHcomp s.r.o.
25.09.2018 1
Úprava podmienok č. 1. predmet zmluvy dojednaných v zmluve č. 21/2018 pre objednávateľa na projekt KOMUNITNĚ CENTRUM
0,00 €
zmluva
LT - consult, s.r.o.
23.09.2018 004/2009/2018
Oprava strechy-Sýpka-kasárne Vinné
28 817,57 €
zmluva
Bajužík Vladimír - DENER
24.08.2018
Úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov pri poskytovaní aplikačnej podpory sprostredkovateľa prevádzkovateľovi.
0,00 €
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
24.08.2018
Poskytnutie sublicencie k Dielu, implementácia a importovanie digitálnych máp, školenie etc.
300,00 €
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
20.08.2018
Poskytovanie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc.
100,00 €
zmluva
MOAD, s.r.o.
20.08.2018
Zabezpčenie výkonu stavebného dozoru - Komunitné centrum v obci Vinné
2 590,00 €
zmluva
Ing. Peter Demčák
20.08.2018
Predmetom zmluvy je kúpa nábytku do komunitného centra
17 460,00 €
zmluva
SILVER - Spišská Nová Ves, s.r.o.
20.08.2018
Odborná poradenská a konzultačná čiunnosť v súvislosti s realizáciou diela KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI VINNÉ - externý manažment
6 000,00 €
zmluva
LT - consult, s.r.o.
20.08.2018
Počítače a kancelárska technika
1 245,60 €
zmluva
Ing. Štefan Mizerák - ARDEA
20.08.2018
Komunitné centrum v obci Vinné
177 286,34 €
zmluva
C&S Group, s.r.o.