Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 07.12.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 8 z 29
21.03.2017
Nájom pozemku
100,00 €
zmluva
Štefan Pokoželec
21.03.2017 6/2017
Predmetom prevodu je pozemok, novovytvorený diel č. 1 vo výmere 307 m2, ktorý bol vyčlenený citovaným geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2584/3 - ostatná plocha vo výmere 4 ha 2363 m2, k.ú. Vinné, lokalita Vinianske jazero, LV č. 2541.
12 280,00 €
zmluva
Arvai Vladimír a manž. Anna
20.03.2017 5/2017
Predmetom prevodu je pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2191/83 – ostatná plocha vo výmere 407 m2 , ktorá bola citovaným geometrickým plánom vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/1 - ostatná plocha vo výmere 2 ha 485 m2 , k.ú. Vinné, LV č. 2541.
12 210,00 €
zmluva
Zolovčík Marián
17.03.2017
Výkon činnosti technik PO a PZS
13,35 €
zmluva
MIDEY s.r.o.
17.03.2017
Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby
12,50 €
zmluva
Ing. Michal Dinič
14.03.2017
3ks murovaných stavieb
777,00 €
zmluva
Varga Ladislav, Ing.
08.03.2017 3/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, diel číslo 1 vo výmere 86 m2, ktorý bol vyčlenený citovaným geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2466/3 - ostatná plocha vo výmere 247 m2, zapísanej na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné , lokalita Biela hora .
2 150,00 €
zmluva
Krupová Valéria
08.03.2017 4/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, diel číslo 1 vo výmere 474 m2, ktorý bol vyčlenený citovaným geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 - zastavaná plocha vo výmere 3 ha 7357 m2, zapísanej na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné , lokalita Medvedia hora .
9 480,00 €
zmluva
Andrea Valkenet Margitanová
20.02.2017 1/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na ku- pujúceho k nehnuteľnostiam : - stavba - rekreačná chata, súp. číslo 3551, k.ú. Vinné, LV č. 2541, postavená na parcele registra C KN číslo 2220/78 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541, - pozemky - parcela registra C KN číslo 2220/78 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541, na ktorej je postavená stavba, ktorá je predme- tom predaja, - novovytvorené parcely registra C KN číslo 2220/165 – ostatná plocha vo výme- re 434 m2, ktorá bola zameraná Geometrickým plánom číslo 35024780 - 173/2016 zo dňa 28. 10. 2016, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, so sídlom Vinné č. 651, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2220/75 – ostatná plocha vo výmere 1149 m2 a novovytvorená parcela registra C KN číslo 2241/120 – orná pôda vo výmere 88 m2, ktorá bola citovaným geometric- kým plánom vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2241/2 – orná pôda vo výmere 3480 m2 .
21 195,00 €
zmluva
Varga Ladislav, Ing.
24.01.2017 12062017/Kr
Nájom lode
5 000,00 €
zmluva
Peter Kičinka
24.01.2017
Pozemok
365,00 €
zmluva
Mestská organizácia SRZ
24.01.2017 2016/2812/OcÚ-kr
Nájom pozemku
500,00 €
zmluva
Hric Marián
16.01.2017 2/2017
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie distribučného a pripojovacieho plynovodu cez pozemky - parcela registra C KN číslo 2201/2 a parcela registra C KN číslo 2205/2, k.ú. Vinné, LV č. 2541, vo vlastníctve povinnej z vecného bremena, vo vyznačenom rozsahu tak, ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-168 /2013 zo dňa 30. 05. 2014, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, v prospech vlastníka nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedených na LV č. 5341 a to: - pozemky - parcela registra C KN číslo 2201/31 – ostatné plochy vo výmere 887 m2, - parcela registra C KN číslo 2201/84 – ostatné plochy vo výmere 401 m2, - stavba - rekreačná chata, súp. číslo 3615, postavená na parcele registra C KN číslo 2201/59. Článok IV
510,00 €
zmluva
Pado Jozef Ing.
11.11.2016 37/2016
novovytvorená parcela registra C KN číslo 2201/84 - ostatné plochy vo výmere 401 m2, ktorá bola Geometrickým plánom číslo 35024780-84/2016 zo dňa 01. 06. 2016, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, vyčlenená z pôvodnej parcely registra
9 624,00 e
zmluva
Pado Jozef Ing.
27.10.2016 36/2016
Predmetom prevodu je pozemok, novovzniknutá parcela registra C KN číslo 2478/23 – zastavaná plocha vo výmere 76 m2, ktorá bola vyčlenená Geometrickým plánom číslo 35024780-30/2016 na oddelenie pozemku C KN číslo 2478/23 zo dňa 09. 06. 2016, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2478/1 – zastavaná plocha vo výmere 8321 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541.
1 292,00 €
zmluva
Mikloš Martin a manž.
25.10.2016
Zriadenie vecného bremena
0,00 €
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
24.10.2016 31/2016
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo
2 465,00 €
zmluva
Cihaľ Ján a manž. Jana
15.08.2016 ABO-Z - 163024/01/2016
Nájom oceľových fliaš
298,86 €
zmluva
Messer Tatragas s.r.o.
10.08.2016 03/2016
Výstavba miestnych komunikácií.
39 456,00 €
zmluva
ComBuild s.r.o.
09.08.2016 1/TOPSET/2016
Poskytovanie najnovších aktualizácii počítačových programov
190,00 €
zmluva
TOPSET