Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 27.01.2021)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 2 z 32
08.10.2020 11/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnostiam - pozemky, diel č. 1 o výmere 78 m2, diel č. 2 o výmere 8 m2, ktoré boli vyčlenené z pôvodnej parcely registra E KN číslo 119/33 – zastavaná plocha o výmere 192 m2, k.ú. Vinné, LV č. 3948. Diel č. 1 o výmere 78 m2 sa pričlení k pôvodnej parcele registra C KN číslo 957/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 500 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2094, ktorá je vo vlastníctve kupujúcich. Ďalej predmetom prevodu je diel č. 5 o výmere 42 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2559/7 – zastavaná plocha o výmere 157 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541 a diel č. 6 o výmere 210 m2 , ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely E KN číslo 3551/1 – ostatná plocha o výmere 1960 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541 . Diel č. 5 o výmere 42 m2 a diel č. 6 o výmere 210 m2 sa pričlenia k pôvodnej parcele registra C KN číslo 957/4 – zastavaná plocha o výmere 500 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2094 . Výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 957/4 – zastavaná plocha sa zvýši z pôvodných 500 m2 na súčasných 722 m2 a výmera novovytvorenej parcely registra C KN číslo 957/9- zastavaná plocha – pozemok pod stavbou je 116 m2. Geometrický plán číslo 35024780-92/2018 zo dňa 24. 05. 2018 na určenie vlastníckeho práva k časti pozemku C KN číslo 957/4 a spresnenie zákresu rod. domu v katastrálnej mape, vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad v Michalovciach, odbor katastrálny, dňa 18. 06. 2018 pod číslom G1-345/2018.
2 028,00 €
zmluva
Paukov Jaroslav
09.09.2020
predmet zmluvy je výroba a prevádzka webového sídla - informačný internetový portál obce - vinne.sk
1 394,00 €
zmluva
WEBY GROUP, s.r.o.
31.08.2020 04/2020
Rekonštrukcia pamätníka 2sv. vojny v obci Vinné
71 279,18 €
zmluva
ComBuild s.r.o.
21.08.2020 8/2020
Predmetom prevodu je pozemok, parcela registra C KN číslo 2191/27 - ostatná plocha
3 936,00 €
zmluva
Hančár Patrik
21.08.2020 9/2020
Predmetom predaja podľa tejto zmluvy je pozemok, parcela registra C KN číslo 2191/26 - ostatná plocha o výmere 117 m2, vedená na LV č. 2541, okres Michalovce, obec Vinné, katastrálne územie Vinné – lokalita Hôrka.
5 265,00 €
zmluva
Kutáš Sebastián
21.08.2020 202008_54
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Kaštieľ vo Vinnom komplexná obnova kultúrnej pamiatky
13,80 €
zmluva
BOSKOV s.r.o.
21.08.2020 10/2020
Predmetom prevodu je pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2232/87 - zastavaná plocha o výmere 808 m2, ktorá bola vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2232/1 – zastavaná plocha o výmere 1 ha 5337 m2, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné - lokalita Hôrka, tak, ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-82/2020 zo dňa 20. 08. 2020, kto- rý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 02. 09. 2020 pod číslom G1-501/2020.
32 320,00 €
zmluva
Novakovský Radoslav Ing.
31.07.2020 28 023
Zabezpečenie zberu, zneškodňovania a vývozu odpadu
0,00 €
zmluva
Marius Pedersen a.s.
31.07.2020
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v určených nádobách
7 853,16 €
zmluva
FÚRA s.r.o.
24.07.2020 20072020/Ta
Prenájom časti nebytových priestorov a priľahlých pozemkov k stavbám v RS Hôrka
3 112,00 €
zmluva
MT production s.r.o.
24.07.2020 O1/2020
prenájom pozemku vo vlastníctve obce intravilán obce
28,80 €
zmluva
Gavura Pohostinstvo
21.07.2020 7/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 1066/36 – zastavaná plocha o výmere 186 m2, katastrálne územie Vinné, LV č. 2541.
7 440,00 €
zmluva
Michajlo Marek
20.07.2020 1
Dodávka pitnej vody a elektrickej energie z rozvodnej siete prevádzkovateľa
0,00 €
zmluva
MT production s.r.o.
15.07.2020
Poskytnutie finančnej podpory
5 000,00 €
zmluva
I.S.D.B. s.r.o.
15.07.2020 13072020/Ta/01
Prenajatie časti pozemku vo vlastníctve obce za účelom zabezpečenia 13. ročníka festivalu SunDance 2020
500,00 €
zmluva
SunDance Festival s.r.o.
13.07.2020
Prenájom 25ks stĺpov VO v RO Biela hora na zabezpečenie rozšírenia poskytovania telekomunikačných služieb.
300,00 €
zmluva
DALNet s.r.o.
10.07.2020 VJ4/2020
Prenájom obecného pozemku na účel stánkového predaja
500,00 €
zmluva
Farbárová Veronika
10.07.2020 6/2020
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnostiam - pozemky, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/487 – zastavaná plocha o výmere 29 m2 , novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/488 – zastavaná plocha o výmere 51 m2, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/489 – zastavaná plocha o výmere 57 m2, ktoré boli zamerané z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 – zastavaná plocha o výmere 3 ha 1845 m2, katastrálne územie Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 45353221-222/2019, ktorý vyhotovil STREŇO – geodetické práce spol. s r.o. , Vyšná Rybnica 45, zo dňa 13. 09. 2019, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 17. 07. 2020 pod číslom G1-382 /2020.
3 425,00 €
zmluva
Demko Tomáš
06.07.2020 VJ2/2020
Prenájom pozemku za účelom stánkového predaja
150,00 €
zmluva
Bodnárová Jozefína
01.07.2020 4/2020
Prenájom obecného pozemku okolo chaty a pod chatou stredisko BH
255,00 €
zmluva
Badžová Libuša