Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 06.06.2020)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 7 z 30
23.08.2017 793/92/2017/IÚ
Zriadenie vecného bremena
0,00 €
zmluva
VVS a.s Košice
22.08.2017 02/2017
Výstavba chodníka-Baňka
45 628,22 €
zmluva
ComBuild s.r.o.
22.08.2017
Navigačný systém v obci
14 780,40 €
zmluva
INVEST KM,s.r.o.
14.08.2017 15/2017
zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia, údržby, rekonštrukcie inžinierskych sietí (kanalizácia,vodovod) vo vyznačenom rozsahu cez pozemky - parcela registra C KN číslo 2220/2 a parcela registra C KN číslo 2213/1, okres Michalovce, obec Vinné, k.ú. Vinné, LV č. 2541, vo vlastníctve povinnej z vecného bremena, v prospech vlastníka nehnuteľností, pozemok, parcela registra C KN číslo 2215 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 282 m2, stavba – Lodná pokladňa, súp. číslo 3511, postavená na parcele registra C KN číslo 2215, okres Michalovce, obec Vinné, k.ú. Vinné, LV č. 5354, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780 – 60/2017 zo dňa 13. 04. 2017, úradne overenom na Okresnom úrade v Michalovciach, odbor katastrálny pod číslom G1 – 178/2017, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné.
1 212,00 €
zmluva
Kičinková Zuzana
10.08.2017
Prenájom vodnej plochy
145,79 €
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
09.08.2017
Poskytn. dotácie na spracovanie ÚPD obce
4 680,00 €
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby
08.08.2017 10/2017
pozemky, parcela registra C KN číslo 2191/24 – ostatná plocha vo výmere 123 m2 a parcela registra C KN číslo 2191/25 – ostatná plocha vo výmere 124 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedené na LV č. 2541.
7 904,00 €
zmluva
Gnip Marián a manž. Viera, rod. Čochráčová
31.07.2017 11/2017
parcela registra C KN číslo 2201/68 – zastavaná plocha vo výmere 33 m2 , parcela registra C KN číslo 2201/69 – zastavaná plocha vo výmere 33 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Vinné, vedené na LV č. 2541 a novovytvorená parcela registra C KN číslo 2201/85 – ostatná plocha vo výmere 744 m2, ktorá bola zameraná Geometrickým plánom číslo 35024780-31/2017 zo dňa 01. 03. 2017 z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2201/2 – ostatná plocha vo výmere 3973 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedenej na LV č. 2541.
34 400,00 €
zmluva
Labaš Vladimír
20.07.2017 13/2017
2. Predmetom prevodu je parcela registra C KN číslo 2191/28 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2, vedená na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné a pozemok – diel č. 1 vo výmere 20 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/27 – ostatná plocha vo výmere 116 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541. Diel č. 1 vo výmere 20 m2 sa pričlenil k pôvodnej parcele registra C KN číslo 2191/28 – zastavaná plocha vo výmere 105 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 14328810-141/2017 zo dňa 10. 05. 2017, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Badida, Trnava p/L. 207, 072 31 Trnava p/L. . Výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/28 sa zvýšila z pôvodných 105 m2 na súčasných 125 m2.
2 530,00 €
zmluva
Hančár Patrik
19.07.2017 12/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, diel číslo 2 vo výmere 10 m2, ktorý bol vyčlenený citovaným Geometrickým plánom číslo 35024780-48/2017 zo dňa 21. 03. 2017, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2476/70 – ostatná plocha vo výmere 101 m2, vedená na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné , lokalita Biela hora.
250,00 €
zmluva
Palšák Ján
11.07.2017 9/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnostiam - pozemky, parcela registra C KN číslo 2466/40 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2 a parcela registra C KN číslo 2466/150 – ostatná plocha vo výmere 56 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedené na LV č. 2541.
1 625,00 €
zmluva
Olejníková Adriana
03.07.2017 ZIN/17/05044
Poskytnutie spotrebného úveru na financovanie predmetu
25 188,00 €
zmluva
ČSOB
03.07.2017
Realizácia Jánske ohne nad Šíravou
5 000,00 €
zmluva
Košický samosprávny kraj
03.07.2017 201706/29
Revitalizácia okolia vstupu do obce
5 270,00 €
zmluva
BOSKOV s.r.o.
03.07.2017
Poskytnutie služieb pri uspor.hud. festivalu
2 000,00 €
zmluva
NJOY,s.r.o.
14.06.2017 ZMLP-2017-340-000001
Poskytnutie Koncesie na garantované energetické služby zo strany Zriaďovateľa pre Koncesionára
39 840,00 €
zmluva
KOOR Východ, sr.o.
14.06.2017 117038
Uverejnenie reklamného inzerátu
500,00 €
zmluva
Joma Travel,s.r.o.
14.06.2017 OPKZP-PO1-SC111-2016-11/30
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
350 736,20 €
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
08.06.2017
Labor. vyšetr. vzoriek vôd na Z.Š. a V.J.
439,20 €
zmluva
RUVZ KE
30.05.2017 20170512/Ta
Nebytové priestory v budove ZŠsMŠ
1,00 €
zmluva
MERCI, n.o.