Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 27.01.2021)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 5 z 32
01.07.2019 2019/12
Nájomná zmluva
850,00 €
zmluva
MONA o.z.
22.06.2019 JO/1/19
Nájomná zmluva
150,00 €
zmluva
Hubáček Milan
22.06.2019 JO/2/19
Nájomná zmluva JO
70,00 €
zmluva
Juhászová Eleonora
22.06.2019 JO/3/2019
Nájomná zmluva JO
50,00 €
zmluva
Šoltýs Pavel
22.06.2019 JO/4/19
Nájomná zmluva JO
60,00 €
zmluva
Zuzana Szabová
11.06.2019 OPKZP-PO1-SC111-2016-11/30/150
Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky
333 199,39 €
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
03.06.2019 24/5/2019
Vytvorenie článku v časopise NA DEDINE určeného na propagáciu
200,00 €
zmluva
Občiansky klub Veľký Šariš
01.06.2019 11/2019
Nájomná zmluva kurty
500,00 €
zmluva
Peter Kičinka
31.05.2019
Top podujatie Terra Incognita "Jánske ohne nad Šíravou"
5 000,00 €
zmluva
Košice Región Turizmus
21.05.2019 3/2019
(1). Predávajúca - Obec Vinné je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti – pozemok, parcela registra C KN číslo 2192/1 – zastavaná plocha o výmere 697 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, z ktorej bol Geometrickým plánom číslo 36582972-215/2018 zo dňa 21. 12. 2018, ktorý vyhotovila G. K. T. spol. s r.o., geodetické práce, Vinné 469, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 03. 01. 2019 pod číslom G1 – 794/2018 dňa 03. 01. 2019, vyčlenený pozemok – diel 1 o výmere 6 m2.
180,00 €
zmluva
Peexim, s.r.o
29.04.2019 1/2019
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2191/22 – ostatná plocha vo výmere 187 m2, tak, ako je to zakreslené v Geometrickom pláne na úpravu hranice medzi pozemkami C KN číslo č. 2191/1 a 2191/22, číslo plánu 35024780-185/2018 zo dňa 24. 10. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651,072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 06. 11. 2018 pod číslom G1-
5 610,00 €
zmluva
Marcinová Adriána
20.03.2019
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupu-júceho k infraštrukturálnemu majetku rozvodov verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v obci Vinné : SO 04 - Predĺženie kanalizácie v dĺžke 56,6 m a SO 06 - Predĺženie vodovodu v dĺžke 57,30 m na pozemkoch parcela registra C KN číslo 1027/4, 1027/2, 308/7, 308/5, ktoré boli dané do užívania na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, vydaného obcou Vinné dňa 21. 12. 2018 pod číslom spisu : S2018/00364, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 01. 2019.
2,00 €
zmluva
Figa Matúš
01.03.2019 Dodatok č.2
Uzatvorenie dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 22/2018
0,00 €
zmluva
C&S Group, s.r.o.
27.02.2019 22022019
Komunitné centrum v obci Vinné
2 600,00 €
zmluva
Gajdošová Dana Ing.
25.01.2019 VN-2/2018
Dodávka techniky pre zberný dvor Vinné2
225 408,00 €
zmluva
Kravec, s r. o.
15.01.2019 1/19
Nájomná zmluva
388,00 €
zmluva
Arriva Michalovce, a.s.
01.01.2019 1/2019
Nájomná zmluva - BYT
140,00 €
zmluva
Obec Vinné
01.01.2019 2/2019
Nájomná zmluva plavidlo
5 000,00 €
zmluva
Peter Kičinka
18.12.2018
Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby "Komunitné centrum v obci Vinné
2 380,00 €
zmluva
Ing. Ľubica Hrustičová
03.12.2018
Darovanie hnut. vecí-knihy
0,00 €
zmluva
Galéria Nedbalka, n.o.