Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 25.08.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 5 z 29
09.01.2018 152018
Poskytovanie služieb v oblasti VO
2 040,00 €
zmluva
Lungo Mare, s.r.o.
29.12.2017 25/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2254/8 – orná pôda vo výmere 144 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 3948.
1 440,00 €
zmluva
Slavomír Čuchran
29.12.2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúcich k nehnuteľnostiam - pozemky, parcela registra C KN číslo 2254/96 – orná pôda vo výmere 98 m2, k. ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 3948, v podiele 1/1 a parcela registra C KN číslo 1050/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, k. ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, v podiele 1/1.
1 080,00 €
zmluva
Chvostaľ Ján
20.12.2017 24/2017
- novovytvorená parcela registra C KN číslo 2559/14 – zastavaná plocha vo výmere 100 m2, ktorá bola vyčlenená Geometrickým plánom číslo 35024780-203/2017 zo dňa 15. 03. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, z pôvodných parciel registra C KN číslo 2559/3 – zastavaná plocha vo výmere 3680 m2 a parcely registra C KN číslo 1066/111 – ostatná plocha vo výmere 220 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinné, vedených na LV č. 2541. - novovytvorená parcela registra C KN číslo 2584/99 – ostatná plocha vo výmere 336 m2, ktorá bola Geometrickým plánom číslo 35024780-203/2017 zo dňa 15. 03. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2584/3 - ostatná plocha vo výmere 3 ha 9720 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vinné, vedenej na LV č. 2541.
17 440,00 €
zmluva
Semjan Dalibor Ing.
18.12.2017
Zabezpečenie všetkej činnosti technika požiarnej činnosti
15,00 €
zmluva
Midey s.r.o.
13.12.2017
Vzájomná úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri realizácii národného športového projektu výstavby futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017a2018
10 000,00 €
zmluva
Slovenský futbalový zväz
05.12.2017 VN - 1/2017
ZBERNÝ DVOR VINNÉ Výstavba Kompostoviska
49 566,13 €
zmluva
Pro Class, s.r.o.
04.12.2017
Zabezpečenie procesu VO
300,00 €
zmluva
Mária Harčárová
04.12.2017 201711_31
Vypracovanie PD - Komunitné centrum v obci Vinné.
9 300,00 €
zmluva
BOSKOV s.r.o.
01.12.2017
Zhotovenie projektovej dokumentácie v stupni projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie pre vybrané úseky cyklistických trás v Košickom kraji
0,00 €
zmluva
Košický samosprávny kraj
27.11.2017 23/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2477/35 – ostatná plocha vo výmere 199 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, vedená na LV č. 2541.
4 975,00 €
zmluva
Sotáková Zlatica
24.11.2017 22/2017
novovytvorené nehnuteľnosti a to: a) parcelu č. 1050/13- zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely č. 1050/1 o výmere 7454 m2 b) parcelu č. 2254/98- orná pôda o výmere 25 m2, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely č. 3543/4 o výmere 601 m2
490,00 €
zmluva
Baťalík Vladimír JUDr
20.11.2017 11/2017
Zhotovenie lávky cez potok
28 985,05 €
zmluva
Tomčák Dušan
07.11.2017
Vydanie nehnuteľnosti
0,00 €
zmluva
Koterec
06.11.2017 (16/2017) 1097/315/2017/OP
Vybudovanie stavby-Vodov. potrubie na ul. Školská
0,00 €
zmluva
VVS a.s Košice
18.10.2017 21/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnostiam - pozemky, novovytvorené parcely registra C KN číslo 2254/94 – orná pôda vo výmere 146 m2, parcela registra C KN číslo 1050/9 – zastavaná plocha vo výmere 1 m2, ktoré boli vyčlenené vyššie citovaným geometrickým plánom z pôvodných parciel E KN číslo 3543/4 – zastavaná plocha, k.ú. Vinné, LV č. 3948 a z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1050/1 – zastavaná plocha k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedené na LV č. 2541.
1 470,00 €
zmluva
Daňko Marek RNDr.
18.10.2017 20/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnostiam - pozemky, parcela registra C KN číslo 2254/95 – orná pôda vo výmere 116 m2, parcela registra C KN číslo 1050/10 – zastavaná plocha vo výmere 4 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedené na LV č. 2541.
1 200,00 €
zmluva
Kistyová Mária
16.10.2017
Zabezpečenie administratívnych úkonov
200,00 €
zmluva
PhDr. Miroslav Turčan
06.10.2017 19/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1066/301 – ostatná plocha vo výmere 318 m2, ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom číslo 36582972-107/2017 zo dňa 17. 07. 2017, ktorý vyhotovil G. K. T. , spol. s r. o., geodetické práce, so sídlom Vinné 469, 072 31 Vinné, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1066/301 – ostatná plocha vo výmere 318 m2.
12 720,00 €
zmluva
Vinnay
02.10.2017 17/2017
Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2229/58 - ostatná plocha vo výmere 666 m2, ktorá bola vyčlenená citovaným geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2229/1 – ostatná plocha vo výmere 3 ha 9007 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Hôrka, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
20 046,60 €
zmluva
Vojna Rastislav Ing.