Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 28.12.2020
Dátum zverejnenia: 28.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [567 kB] Lastomírska -obec.pdf
Identifikácia zmluvy: 27/2020
Číslo zmluvy: 27/2020
Názov zmluvy: kúpna zmluva
Dodávateľ: Lastomírska Michaela
  Žbince 156
  072 16 Žbince
Predmet plnenia: (2). Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 24/2 – orná pôda o výmere 277 m2, ktorej výmera po zameraní geometrickým plánom sa znížila z pôvodných 338 m2 na súčasných 277 m2 v súlade s Geometrickým plánom č. 35024780-135/2020 zo dňa 01. 10. 2020, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 16. 12. 2020 pod číslom G1 - 609 /2020.
Suma s DPH
Celková hodnota: 6 648,00 €