Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 31.12.2020
Dátum zverejnenia: 31.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [573 kB] Lesy SR , š.p. Banská Bystrica.pdf
Identifikácia zmluvy: 29/2020
Číslo zmluvy: 29/2020
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena
Dodávateľ: LESY SR, š.p.
  Námestie SNP 8
  975 66 Banská Bystrica
IČO: 36038351
Predmet plnenia: Predmetom tejto zmluvy je odplatné zriadenie vecného bremena s účinkami in rem, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu pešo aj motorovými vozidlami cez pozemok vo vlastníctve povinného z vecného bremena – parcela registra C KN číslo 2476/71 – ostatná plocha o výmere 99 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, v prospech každodobého vlastníka : a) stavieb, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedených na LV č. 3260 a to: - 19 Rekreačná chata, súp. číslo 2013, na parcele registra C KN číslo 2463/18 - 8 prevádz. bud. I a II, súp. číslo 2187, na parcele registra C KN číslo 2463/5 b) pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedených na LV č. 5457 a to: - parcela registra C KN číslo 2463/4 – ostatná plocha o výmere 10 164 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 722 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/6 – ostatná plocha o výmere 1 943 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/30 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 147 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/31 – ostatná plocha o výmere 1 085 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/32 – ostatná plocha o výmere 158 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/33 – ostatná plocha o výmere 117 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/34 – ostatná plocha o výmere 37 m2. ktorých aktuálnym vlastníkom je oprávnený z vecného bremena. Predmetom tejto zmluvy je odplatné zriadenie vecného bremena s účinkami in rem, spočívajúceho
Suma s DPH
Celková hodnota: 618,75 €