Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 11.12.2020
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [451 kB] Opalka-MH.pdf
Identifikácia zmluvy: 19/2020
Číslo zmluvy: 19/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Opalka Róbert MUDr.
  Jana A. Komenského 1332/20
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnostiam - pozemky, diel č. 1 o výmere 201 m2 a diel č. 2 o výmere 40 m2, ktoré boli vyčlenené z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 - zastavaná plocha o výmere 3 ha 1845 m2, k.ú. Vinné, LV 2541. Diel č. 1 o výmere 201 m2 a diel č. 2 o výmere 40 m2 sa pričlenia k pôvodnej parcele registra C KN číslo 1302/271 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 441 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2086, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastnítve kupujúcich, čím výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/271 – zastavaná plocha sa zvýšila z pôvodných 441 m2 na súčasných 682 m2, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-116/2020, ktorého vyhotoviteľom je Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, 072 31 Vinné, IČO: 35 024 780, vyhotovil Ing. Eduard Treščák dňa 03. 09. 2020, autorizačne overil Ing. Eduard Treščák dňa 03. 09. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 14. 09. 2020 pod číslom G1-532/2020.
Suma s DPH
Celková hodnota: 6 025,00 €