Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [443 kB] Fryk - kúpna zmluva Medvedia hora.pdf
Identifikácia zmluvy: 26/2020
Číslo zmluvy: 26/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Fryk Vladimír PjDr.,
  Sibírska 7429/4
  080 01 Prešov
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/499 – zastavaná plocha o výmere 48 m2 , ktorá bola vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 ha 1845 m2, vedená na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné, lokalita Medvedia hora, v súlade s Geometrickým plánom číslo 45360090-75/2020 zo dňa 15. 07. 2020, ktorý vyhotovila: Eli - Geo s. r. o., Lučkovce 24, 072 03 Moravany, vyhotovil Ing. Slavko Magura dňa 15. 07. 2020, autorizačne overil Ing. Gergely Szabó dňa 16. 07. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 04. 09. 2020 pod číslom G1-415/2020.
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 200,00 €