Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 08.10.2020
Dátum zverejnenia: 08.10.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [580 kB] Paukov KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 11/2020
Číslo zmluvy: 11/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Paukov Jaroslav
  Vinné 489
  072 31 Vinné
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnostiam - pozemky, diel č. 1 o výmere 78 m2, diel č. 2 o výmere 8 m2, ktoré boli vyčlenené z pôvodnej parcely registra E KN číslo 119/33 – zastavaná plocha o výmere 192 m2, k.ú. Vinné, LV č. 3948. Diel č. 1 o výmere 78 m2 sa pričlení k pôvodnej parcele registra C KN číslo 957/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 500 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2094, ktorá je vo vlastníctve kupujúcich. Ďalej predmetom prevodu je diel č. 5 o výmere 42 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2559/7 – zastavaná plocha o výmere 157 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541 a diel č. 6 o výmere 210 m2 , ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely E KN číslo 3551/1 – ostatná plocha o výmere 1960 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541 . Diel č. 5 o výmere 42 m2 a diel č. 6 o výmere 210 m2 sa pričlenia k pôvodnej parcele registra C KN číslo 957/4 – zastavaná plocha o výmere 500 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2094 . Výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 957/4 – zastavaná plocha sa zvýši z pôvodných 500 m2 na súčasných 722 m2 a výmera novovytvorenej parcely registra C KN číslo 957/9- zastavaná plocha – pozemok pod stavbou je 116 m2. Geometrický plán číslo 35024780-92/2018 zo dňa 24. 05. 2018 na určenie vlastníckeho práva k časti pozemku C KN číslo 957/4 a spresnenie zákresu rod. domu v katastrálnej mape, vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad v Michalovciach, odbor katastrálny, dňa 18. 06. 2018 pod číslom G1-345/2018.
Suma s DPH
Celková hodnota: 2 028,00 €