Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 08.10.2020
Dátum zverejnenia: 08.10.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [509 kB] Margitanova Valkenet KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 13/2020
Číslo zmluvy: 13/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Valkenet Micha Gabriel
  Vinné 5015
  072 31 Vinné
Predmet plnenia: ). Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/497 – zastavaná plocha o výmere 101 m2, ktorá bola zameraná z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 - zastavaná plocha vo výmere 3 ha 1845 m2, zapísanej na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné , lokalita Medvedia hora, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-84/2020 zo dňa 29. 06. 2020, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 19. 08. 2020 pod číslom G1-470/2020.
Suma s DPH
Celková hodnota: 2 525,00 €