Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 07.06.2020)
Dátumy
Dátum uzavretia: 14.01.2020
Dátum zverejnenia: 14.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [386 kB] Mišľan - zml. o zriadení vecného bremena.pdf
Zobrazit dokument [386 kB] Mišľan - zml. o zriadení vecného bremena.pdf
Identifikácia zmluvy: 2/2020
Číslo zmluvy: 2/2020
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena
Dodávateľ: Mišľan Július
  SNP 5941/97C
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: zmluvu o zriadení vecného bremena, spočívajúce v práve uloženia, údržby, rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovodu, kanalizácie, elektr. prípojky) a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu na parcele registra C KN číslo 2479/75 – ostatná plocha – diel č. 4 o výmere 16 m2, parcele registra C KN číslo 2484/1 – ostatá plocha – diel č. 5 o výmere 9 m2, parcela registra C KN číslo 2485/1 – zastavaná plocha – diel č. 6 o výmere 29 m2, diel č. 7 o výmere 31 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom území Vinné, vedené na LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-129/2018 zo dňa 02. 08. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 13. 08. 2018, pod číslom G1 – 456/2018, v prospech parcely registra C KN číslo 2479/76 – ostatná plocha, k.ú. Vinné, LV č. 5333, ktorá je vo výlučnom vlastníctve oprávneného z vecného bremena.
Suma s DPH
Celková hodnota: 125,00 €