Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 07.06.2020)
Dátumy
Dátum uzavretia: 14.01.2020
Dátum zverejnenia: 14.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [382 kB] Koščák-zml.o zriadení vecného bremena.pdf
Zobrazit dokument [382 kB] Koščák-zml.o zriadení vecného bremena.pdf
Identifikácia zmluvy: 1/2020
Číslo zmluvy: 1/2020
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena
Dodávateľ: Koščák Milan
  Štefánikova 1398/36
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena vo vyznačenom rozsahu spočívajúce v práve uloženia, údržby, rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovodná a kanalizačná prípojka), na pozemku parcela registra C KN číslo 2478/1 – zastavaná plocha vo vyznačenom rozsahu – diel č. 1 s ochranným pásmom o výmere 20 m2, katastrálne územie Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 36579017-39/2019 zo dňa 12. 06. 2019, ktorý vyhotovil: GEOLAND TOP, s.r.o., Mieru 33, 073 01 Sobrance, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 21. 06. 2019, pod číslom G1 – 386/19, v prospech vlastníka pozemku parcela registra C KN číslo 2477/55 – ostatná plocha, k.ú. Vinné, LV č. 5708,
Suma s DPH
Celková hodnota: 297,50 €