Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 28.02.2020)
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [439 kB] Hreňko KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 8/2019
Číslo zmluvy: 8/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: JUDr. Jana Hreňková
  Saleziánov 1284/8
  071 01 Michalovce
IČO: Slovensko
Predmet plnenia: . Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, diel č. 1 o výmere 44 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/1 - ostatná plocha o výmere 2 ha 14 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Hôrka, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-47/2019 zo dňa 26. 04. 2019, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 09. 05. 2019 pod číslom G1-266/2019. Diel č. 1 o výmere 44 m2 sa pričlenil k pôvodnej parcele registra C KN číslo 2191/36 – ostatná plocha o výmere 306 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, LV č. 3607, ktorá je vo vlastníctve kupujúcich. Výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/36 – ostatná plocha sa zvýšila z pôvodných 306 m2 na súčasných 350 m2.
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 320,00 €