Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 28.02.2020)
Dátumy
Dátum uzavretia: 04.07.2019
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [554 kB] gerbery - MH.pdf
Identifikácia zmluvy: 6/2019
Číslo zmluvy: 6/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Gerbery Richard Ing. a manž.
  Štefánikova 1408/52
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok – diel číslo 1 vo výmere 20 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/172 – zastavaná plocha vo výmere 278 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-52/2019 zo dňa 06. 05. 2019, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 22. 05. 2019 pod číslom G1-293/2019.
Suma s DPH
Celková hodnota: 500,00 €