Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Faktúry - detail (výpis z 27.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 22.01.2021
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [792 kB] fura_2021.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Dodávateľ: FÚRA s.r.o.
  SNP 77
  044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
Predmet plnenia: v oblasti nakladania s odpadmi
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 05.01.2021
Dátum zverejnenia: 22.01.2021
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] kosit_2021.pdf
Identifikácia zmluvy: ZM-KOOD-20-2059_ZoD 2020/OBEC
Číslo zmluvy: ZM-KOOD-20-2059_ZoD 2020/OBEC
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: KOSIT a.s.
  Rastislavova 98
  040 01 Košice
IČO: 36205214
Predmet plnenia: zber a odvoz kom. odpadu
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 21.01.2020
Dátum zverejnenia: 21.01.2021
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [729 kB] andrisova_zml_dielo.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/1PD
Číslo zmluvy: 2020/1PD
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: Ing. Zuzana Andrisová
  M. Gorkého 11
  071 01 Michalovce
IČO: 40009394
Predmet plnenia: Na dodávku projektovej dokumentácie
Suma s DPH
Celková hodnota: 3 840,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 13.01.2021
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [18 MB] Zmluva o spolupráci.pdf
Identifikácia zmluvy: 1620-109
Číslo zmluvy: 1620-109
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Komenského 52
  041 26 Košice
IČO: 00151866
Predmet plnenia: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 31.12.2020
Dátum zverejnenia: 31.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [573 kB] Lesy SR , š.p. Banská Bystrica.pdf
Identifikácia zmluvy: 29/2020
Číslo zmluvy: 29/2020
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena
Dodávateľ: LESY SR, š.p.
  Námestie SNP 8
  975 66 Banská Bystrica
IČO: 36038351
Predmet plnenia: Predmetom tejto zmluvy je odplatné zriadenie vecného bremena s účinkami in rem, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu pešo aj motorovými vozidlami cez pozemok vo vlastníctve povinného z vecného bremena – parcela registra C KN číslo 2476/71 – ostatná plocha o výmere 99 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, v prospech každodobého vlastníka : a) stavieb, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedených na LV č. 3260 a to: - 19 Rekreačná chata, súp. číslo 2013, na parcele registra C KN číslo 2463/18 - 8 prevádz. bud. I a II, súp. číslo 2187, na parcele registra C KN číslo 2463/5 b) pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedených na LV č. 5457 a to: - parcela registra C KN číslo 2463/4 – ostatná plocha o výmere 10 164 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 722 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/6 – ostatná plocha o výmere 1 943 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/30 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 147 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/31 – ostatná plocha o výmere 1 085 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/32 – ostatná plocha o výmere 158 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/33 – ostatná plocha o výmere 117 m2, - parcela registra C KN číslo 2463/34 – ostatná plocha o výmere 37 m2. ktorých aktuálnym vlastníkom je oprávnený z vecného bremena. Predmetom tejto zmluvy je odplatné zriadenie vecného bremena s účinkami in rem, spočívajúceho
Suma s DPH
Celková hodnota: 618,75 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 28.12.2020
Dátum zverejnenia: 28.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [567 kB] Lastomírska -obec.pdf
Identifikácia zmluvy: 27/2020
Číslo zmluvy: 27/2020
Názov zmluvy: kúpna zmluva
Dodávateľ: Lastomírska Michaela
  Žbince 156
  072 16 Žbince
Predmet plnenia: (2). Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 24/2 – orná pôda o výmere 277 m2, ktorej výmera po zameraní geometrickým plánom sa znížila z pôvodných 338 m2 na súčasných 277 m2 v súlade s Geometrickým plánom č. 35024780-135/2020 zo dňa 01. 10. 2020, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 16. 12. 2020 pod číslom G1 - 609 /2020.
Suma s DPH
Celková hodnota: 6 648,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 17.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [426 kB] Vargová-Hôrka.pdf
Identifikácia zmluvy: 28/2020
Číslo zmluvy: 28/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Vargová Miroslava
  Leningradská 3502/7
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2241/143 – orná pôda o výmere 107 m2, ktorá bola vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2241/2 – orná pôda o výmere 3392 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-150/2020, ktorého vyhotoviteľom je Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, IČO: 35 024 780, vyhotovil Ing. Eduard Treščák dňa 02. 11. 2020, autorizačne overil Ing. Eduard Treščák dňa 02. 11. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 10. 11. 2020 pod číslom G1-676/2020.
Suma s DPH
Celková hodnota: 3 210,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [443 kB] Fryk - kúpna zmluva Medvedia hora.pdf
Identifikácia zmluvy: 26/2020
Číslo zmluvy: 26/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Fryk Vladimír PjDr.,
  Sibírska 7429/4
  080 01 Prešov
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1302/499 – zastavaná plocha o výmere 48 m2 , ktorá bola vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 ha 1845 m2, vedená na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné, lokalita Medvedia hora, v súlade s Geometrickým plánom číslo 45360090-75/2020 zo dňa 15. 07. 2020, ktorý vyhotovila: Eli - Geo s. r. o., Lučkovce 24, 072 03 Moravany, vyhotovil Ing. Slavko Magura dňa 15. 07. 2020, autorizačne overil Ing. Gergely Szabó dňa 16. 07. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 04. 09. 2020 pod číslom G1-415/2020.
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 200,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.12.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [425 kB] Doležel MH.pdf
Zobrazit dokument [425 kB] Doležel MH.pdf
Identifikácia zmluvy: 23/2020
Číslo zmluvy: 23/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Doležel Petr JUDr.
  Olšany 184
  683 01 Rousínov
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela C KN číslo 1302/166 – zastavaná plocha o výmere 312 m2 , katastrálne územie Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 7 800,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.12.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [425 kB] Doležel MH.pdf
Identifikácia zmluvy: 23/2020
Číslo zmluvy: 23/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Doležel Petr JUDr.
  Olšany 184
  683 01 Rousínov
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela C KN číslo 1302/166 – zastavaná plocha o výmere 312 m2 , katastrálne územie Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 7 800,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 11.12.2020
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [451 kB] Opalka-MH.pdf
Identifikácia zmluvy: 19/2020
Číslo zmluvy: 19/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Opalka Róbert MUDr.
  Jana A. Komenského 1332/20
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnostiam - pozemky, diel č. 1 o výmere 201 m2 a diel č. 2 o výmere 40 m2, ktoré boli vyčlenené z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 - zastavaná plocha o výmere 3 ha 1845 m2, k.ú. Vinné, LV 2541. Diel č. 1 o výmere 201 m2 a diel č. 2 o výmere 40 m2 sa pričlenia k pôvodnej parcele registra C KN číslo 1302/271 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 441 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2086, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastnítve kupujúcich, čím výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/271 – zastavaná plocha sa zvýšila z pôvodných 441 m2 na súčasných 682 m2, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-116/2020, ktorého vyhotoviteľom je Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, 072 31 Vinné, IČO: 35 024 780, vyhotovil Ing. Eduard Treščák dňa 03. 09. 2020, autorizačne overil Ing. Eduard Treščák dňa 03. 09. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 14. 09. 2020 pod číslom G1-532/2020.
Suma s DPH
Celková hodnota: 6 025,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 10.12.2020
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [3 MB] Sken_20201210.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke
Dodávateľ: Štatistický úrad
  Miletičová 3
  82467 Bratislava
IČO: 00166197
Predmet plnenia: Zmluva o výpožičke
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 10.12.2020
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [582 kB] Michálek-Hôrka-KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 20/2020
Číslo zmluvy: 20/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Michálek Pavol Ing.
  Nová 670/1
  073 01 Sobrance
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2201/95 – ostatná plocha o výmere 29 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 870,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 09.12.2020
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [403 kB] Varga-Hôrka-chata.pdf
Zobrazit dokument [403 kB] Varga-Hôrka-chata.pdf
Identifikácia zmluvy: 22/2020
Číslo zmluvy: 22/2020
Názov zmluvy: kúpna zmluva
Dodávateľ: Varga Ladislav Ing.
  Vinné 14
  072 31 Vinné
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na ku- pujúceho k nehnuteľnosti – rekreačná chata, súp. číslo 3552, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, postavená na parcele registra C KN číslo 2232/42, LV č. 4305 a na parcele registra C KN číslo 2232/68 – nie je evidovaná na liste vlastníctva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na ku- pujúceho k nehnuteľnosti – rekreačná chata, súp. číslo 3552, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, postavená na parcele registra C KN číslo 2232/42, LV č. 4305 a na parcele registra C KN číslo 2232/68 – nie je evidovaná na liste vlastníctva.
Suma s DPH
Celková hodnota: 6 246,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 03.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [424 kB] Sorokáčová.pdf
Identifikácia zmluvy: 21/2020
Číslo zmluvy: 21/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Sorokáčová Marta
  Volgogradská 181/12
  071 01 Michalovce
IČO: 6559127124
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 539 – záhrada o výmere 454 m2, katastrálne územie Vinné, LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 2 724,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 03.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [583 kB] Bonga-Hôrka-KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 18/2020
Číslo zmluvy: 18/2020
Názov zmluvy: kúpna zmluva
Dodávateľ: Bonga Jakub
  Okružná 1297/52
  071 01 Michalovce
IČO: 9408309262
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2201/94 – ostatná plocha o výmere 47 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 410,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 20.11.2020
Dátum zverejnenia: 09.11.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] 2495904.pdf
Identifikácia dodatku: D02_SEP-IMRK2-2018-001934
Číslo dodatku: D02_SEP-IMRK2-2018-001934
Názov zmluvy: DODATOK Č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018- 001934 zo dňa 30.07.2018, názov projektu: „Komunitné
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Komenského 52
  041 26 Košice
IČO: 00151866
Predmet plnenia: Zmena údajov.
Suma s DPH
Celková hodnota: 203 436,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 08.11.2020
Dátum zverejnenia: 08.11.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [10 MB] Audit.pdf
Identifikácia zmluvy: zMLUVA
Číslo zmluvy: zMLUVA
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Dodávateľ: Ing. Marta Podolcová
  9. mája 15
  071 01 Michalovce
IČO: 45 246 483
Predmet plnenia: Audítorské služby
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 400,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 21.10.2020
Dátum zverejnenia: 26.10.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [741 kB] zmluva.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/128/2689
Číslo zmluvy: 2020/128/2689
Názov zmluvy: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Dodávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  Štefanovičová 5
  81782 Bratislava
IČO: 00151742
Predmet plnenia: Návratná finančná výpomoc
Suma s DPH
Celková hodnota: 37 778,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 12.10.2020
Dátum zverejnenia: 13.10.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva VSE.pdf
Identifikácia dodatku: 
Názov zmluvy: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodávateľ: VSE
 
 
IČO: 00325953
Predmet plnenia: 12% zľava z cenníka pre firmy a organizácie
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €