Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Faktúry - detail (výpis z 06.06.2020)
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.05.2020
Dátum zverejnenia: 12.05.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [221 kB] Pokoželec dodatok.pdf
Identifikácia dodatku: 1
Číslo dodatku: 1
Názov zmluvy: Dodatok č.1
Dodávateľ: Pokoželec Štefan
  Tichá 6564/22
  071 01 Michalovce
IČO: 12.4.1981
Predmet plnenia: Nájomca berie do nájmu ďalších 80m2 obecného pozemku
Suma s DPH
Celková hodnota: 43,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 08.04.2020
Dátum zverejnenia: 05.05.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [257 kB] Zmluva o dielo 01 2020.pdf
Identifikácia zmluvy: 01/2020
Číslo zmluvy: 01/2020
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: Ing. Marta Bruňanská
  Vinné 627
  072 31 Vinné
IČO: 32680643
Predmet plnenia: Vypracovanie PD stavby"Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinné."
Suma s DPH
Celková hodnota: 3 700,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 24.03.2020
Dátum zverejnenia: 24.03.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [539 kB] Dodatok č 4.pdf
Identifikácia dodatku: dodatok č.4 k zmluve č. 961/9/2012
Číslo dodatku: dodatok č.4 k zmluve č. 961/9/2012
Názov zmluvy: Zmluva o výkone správy majetku obce č. 961/9/2012/závod Mi
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
  Hviezdoslavova 50
  07101 Michalovce
Predmet plnenia: Dodatok
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 09.03.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [270 kB] Dodatok č. 8 - text.pdf
Zobrazit dokument [293 kB] Príloha č. 3 Finančné opravy - text (1).pdf
Identifikácia dodatku: 8
Číslo dodatku: 8
Názov zmluvy: Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodávateľ: Slov.agentúra životn. prostredia
  Tajovského 23
  975 90 Banská Bystrica
Predmet plnenia: aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP a Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF
Suma s DPH
Celková hodnota: 257 897,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 05.02.2020
Dátum zverejnenia: 07.02.2020
Identifikácia zmluvy: 1/20
Číslo zmluvy: 1/20
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Dodávateľ: Arriva Michalovce, a.s.
  Lastomírska 1
  07231 Michalovce
IČO: 36214078
Predmet plnenia: Nájomná zmluva - pozemok 194m2 Hôrka
Suma s DPH
Celková hodnota: 388,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 23.01.2020
Dátum zverejnenia: 31.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [615 kB] Cmar.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Dodávateľ: Cmar Juraj
  Lekárovce 206
  07254 Lekárovce
Predmet plnenia: Nájom pozemku pod chatou oblasť MH
Suma s DPH
Celková hodnota: 120,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 14.01.2020
Dátum zverejnenia: 14.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [382 kB] Koščák-zml.o zriadení vecného bremena.pdf
Zobrazit dokument [382 kB] Koščák-zml.o zriadení vecného bremena.pdf
Identifikácia zmluvy: 1/2020
Číslo zmluvy: 1/2020
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena
Dodávateľ: Koščák Milan
  Štefánikova 1398/36
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena vo vyznačenom rozsahu spočívajúce v práve uloženia, údržby, rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovodná a kanalizačná prípojka), na pozemku parcela registra C KN číslo 2478/1 – zastavaná plocha vo vyznačenom rozsahu – diel č. 1 s ochranným pásmom o výmere 20 m2, katastrálne územie Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 36579017-39/2019 zo dňa 12. 06. 2019, ktorý vyhotovil: GEOLAND TOP, s.r.o., Mieru 33, 073 01 Sobrance, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 21. 06. 2019, pod číslom G1 – 386/19, v prospech vlastníka pozemku parcela registra C KN číslo 2477/55 – ostatná plocha, k.ú. Vinné, LV č. 5708,
Suma s DPH
Celková hodnota: 297,50 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 14.01.2020
Dátum zverejnenia: 14.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [386 kB] Mišľan - zml. o zriadení vecného bremena.pdf
Zobrazit dokument [386 kB] Mišľan - zml. o zriadení vecného bremena.pdf
Identifikácia zmluvy: 2/2020
Číslo zmluvy: 2/2020
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena
Dodávateľ: Mišľan Július
  SNP 5941/97C
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: zmluvu o zriadení vecného bremena, spočívajúce v práve uloženia, údržby, rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovodu, kanalizácie, elektr. prípojky) a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu na parcele registra C KN číslo 2479/75 – ostatná plocha – diel č. 4 o výmere 16 m2, parcele registra C KN číslo 2484/1 – ostatá plocha – diel č. 5 o výmere 9 m2, parcela registra C KN číslo 2485/1 – zastavaná plocha – diel č. 6 o výmere 29 m2, diel č. 7 o výmere 31 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom území Vinné, vedené na LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-129/2018 zo dňa 02. 08. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 13. 08. 2018, pod číslom G1 – 456/2018, v prospech parcely registra C KN číslo 2479/76 – ostatná plocha, k.ú. Vinné, LV č. 5333, ktorá je vo výlučnom vlastníctve oprávneného z vecného bremena.
Suma s DPH
Celková hodnota: 125,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 27.11.2019
Dátum zverejnenia: 30.12.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [3 MB] zmluva FNPU.pdf
Identifikácia zmluvy: 19-514-04188
Číslo zmluvy: 19-514-04188
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančných prostreidkov
Dodávateľ: Fond na podporu umenia
  Cukrová 14
  811 08 Bratislava
IČO: 42418933
Predmet plnenia: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 000,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 23.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [584 kB] Zmluva 242019.pdf
Identifikácia zmluvy: 24/2019
Číslo zmluvy: 24/2019
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere 622/2019UZ
Dodávateľ: Všeobecná úverová banka, a.s.
  Mlynské nivy 1,
  829 90 Bratislava
IČO: 31320155
Predmet plnenia: Dodatok mení a dopĺňa zmluvu o kontokorentnom úvere č. 622/2019UZ
Suma s DPH
Celková hodnota: 100 000,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 11.11.2019
Dátum zverejnenia: 29.11.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [647 kB] Zmluva 201910_42.pdf
Identifikácia zmluvy: 201910_42
Číslo zmluvy: 201910_42
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: BOSKOV s.r.o.
  Myslina 15
  06610 Prešov
Predmet plnenia: Vypracovanie diela v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve s odovzadním dokumentácie: Zmeny a doplnky č.3 - Územného plánu obce Vinné
Suma s DPH
Celková hodnota: 3 504,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 18.09.2019
Dátum zverejnenia: 01.10.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [557 kB] Zmluva D-com.pdf
Identifikácia zmluvy: 201912131
Číslo zmluvy: 201912131
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
Dodávateľ: Disig, a.s.
  Záhradnícka 151
  821 08 Bratislava
Predmet plnenia: Využívanie a sprostredkovanie dôveryhodných služieb
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 30.09.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] D01_SEP-IMRK2-2018-001934 - text.pdf
Identifikácia zmluvy: D01_SEP-IMRK2-2018-001934
Číslo zmluvy: D01_SEP-IMRK2-2018-001934
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Komenského 52
  041 26 Košice
IČO: 00151866
Predmet plnenia: V záhlaví zmluvy sa menia identifikačné údaje Ministerstva vnútra SR v časti „konajúci“
Suma s DPH
Celková hodnota: 216 216,70 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.09.2019
Dátum zverejnenia: 10.09.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [313 kB] SAbol.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Dodávateľ: Ján Sabol
  Lesné 109
  071 01 Lesné
IČO: 45309051
Predmet plnenia: Nájomná zmluva za prenájom stánku dni obce 2019
Suma s DPH
Celková hodnota: 50,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.09.2019
Dátum zverejnenia: 10.09.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [320 kB] Piskorová.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Dodávateľ: Erika Piskorová
  Hrnčiarksá 2
  071 01 Michalovce
IČO: 34564802
Predmet plnenia: Nájomná zmluva za prenájom stánku na podujatí dni obce 2019
Suma s DPH
Celková hodnota: 50,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 28.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [334 kB] Dodatok č.1 k objednávke č. 21.pdf
Identifikácia zmluvy: 1.
Číslo zmluvy: 1.
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k objednávke č.21
Dodávateľ: SILVER - Spišská Nová Ves, s.r.o.
  Čsl. armády 1102/2
  05201 Spišská Nová Ves
IČO: 31669140
Predmet plnenia: Dohoda vzájomných strán v časti miesto a lehota plnenia - zmena
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 20.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [608 kB] INI zmluva o dielo.pdf
Identifikácia zmluvy: 01/08/2019
Číslo zmluvy: 01/08/2019
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: I.N.I s.r.o.
  Nové Sady 276
  95124 Nové Sady
IČO: 36564893
Predmet plnenia: Vytvorenie projektovej dokumentácie
Suma s DPH
Celková hodnota: 2 640,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 16.08.2019
Dátum zverejnenia: 16.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [312 kB] Rovňaková.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: Rovňáková Stanislava Mgr.
  J.A.Komneského 36
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: Autorská zmluva propagačné panely História obce Vinné v obrazoch.
Suma s DPH
Celková hodnota: 500,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 12.08.2019
Dátum zverejnenia: 16.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [519 kB] TLL.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Dodávateľ: TLL PROMOTION s.r.o.
  Komořanská 2168/48
  143 00 Praha
IČO: 29139783
Predmet plnenia: Nájom pozemku rekreačné stredisko ZŠ
Suma s DPH
Celková hodnota: 300,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.08.2019
Dátum zverejnenia: 07.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [794 kB] Zmluva Sýpka.pdf
Identifikácia zmluvy: 23/2019
Číslo zmluvy: 23/2019
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: Zemplínske múzeum Michalovce
  Kostolné námestie 1
  071 01 michalovce
IČO: 31297749
Predmet plnenia: Zmluva archeologický výskum II. Etapa sýpka-kasáreň
Suma s DPH
Celková hodnota: 3 160,00 €