Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Faktúry - detail (výpis z 17.11.2019)
Dátumy
Dátum uzavretia: 18.09.2019
Dátum zverejnenia: 01.10.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [557 kB] Zmluva D-com.pdf
Identifikácia zmluvy: 201912131
Číslo zmluvy: 201912131
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
Dodávateľ: Disig, a.s.
  Záhradnícka 151
  821 08 Bratislava
Predmet plnenia: Využívanie a sprostredkovanie dôveryhodných služieb
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 30.09.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] D01_SEP-IMRK2-2018-001934 - text.pdf
Identifikácia zmluvy: D01_SEP-IMRK2-2018-001934
Číslo zmluvy: D01_SEP-IMRK2-2018-001934
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Komenského 52
  041 26 Košice
IČO: 00151866
Predmet plnenia: V záhlaví zmluvy sa menia identifikačné údaje Ministerstva vnútra SR v časti „konajúci“
Suma s DPH
Celková hodnota: 216 216,70 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.09.2019
Dátum zverejnenia: 10.09.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [313 kB] SAbol.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Dodávateľ: Ján Sabol
  Lesné 109
  071 01 Lesné
IČO: 45309051
Predmet plnenia: Nájomná zmluva za prenájom stánku dni obce 2019
Suma s DPH
Celková hodnota: 50,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.09.2019
Dátum zverejnenia: 10.09.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [320 kB] Piskorová.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Dodávateľ: Erika Piskorová
  Hrnčiarksá 2
  071 01 Michalovce
IČO: 34564802
Predmet plnenia: Nájomná zmluva za prenájom stánku na podujatí dni obce 2019
Suma s DPH
Celková hodnota: 50,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 28.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [334 kB] Dodatok č.1 k objednávke č. 21.pdf
Identifikácia zmluvy: 1.
Číslo zmluvy: 1.
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k objednávke č.21
Dodávateľ: SILVER - Spišská Nová Ves, s.r.o.
  Čsl. armády 1102/2
  05201 Spišská Nová Ves
IČO: 31669140
Predmet plnenia: Dohoda vzájomných strán v časti miesto a lehota plnenia - zmena
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 20.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [608 kB] INI zmluva o dielo.pdf
Identifikácia zmluvy: 01/08/2019
Číslo zmluvy: 01/08/2019
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: I.N.I s.r.o.
  Nové Sady 276
  95124 Nové Sady
IČO: 36564893
Predmet plnenia: Vytvorenie projektovej dokumentácie
Suma s DPH
Celková hodnota: 2 640,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 16.08.2019
Dátum zverejnenia: 16.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [360 kB] Bannery.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: Rovňáková Stanislava Mgr.
  J.A.Komneského 36
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: Autorská zmluva propagačné panely História obce Vinné v obrazoch.
Suma s DPH
Celková hodnota: 500,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 12.08.2019
Dátum zverejnenia: 16.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [519 kB] TLL.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Dodávateľ: TLL PROMOTION s.r.o.
  Komořanská 2168/48
  143 00 Praha
IČO: 29139783
Predmet plnenia: Nájom pozemku rekreačné stredisko ZŠ
Suma s DPH
Celková hodnota: 300,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.08.2019
Dátum zverejnenia: 07.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [794 kB] Zmluva Sýpka.pdf
Identifikácia zmluvy: 23/2019
Číslo zmluvy: 23/2019
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: Zemplínske múzeum Michalovce
  Kostolné námestie 1
  071 01 michalovce
IČO: 31297749
Predmet plnenia: Zmluva archeologický výskum II. Etapa sýpka-kasáreň
Suma s DPH
Celková hodnota: 3 160,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 01.08.2019
Dátum zverejnenia: 01.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [525 kB] Sken_20190812 (4).pdf
Identifikácia zmluvy: 13/2019
Číslo zmluvy: 13/2019
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Dodávateľ: PASIMA
  Nižný Hrabovec 111
  094 21 Nižný Hrabovec
IČO: 50027522
Predmet plnenia: Nájomná zmluva sezónny predaj
Suma s DPH
Celková hodnota: 150,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [403 kB] Bandurčinová -KPZ.pdf
Zobrazit dokument [403 kB] Bandurčinová -KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 7/2019
Číslo zmluvy: 7/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Mgr. Bandurčin Viktor a manž. Gabriela
  Jána Hollého 1056/5
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: . Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 4 475,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [439 kB] Hreňko KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 8/2019
Číslo zmluvy: 8/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: JUDr. Jana Hreňková
  Saleziánov 1284/8
  071 01 Michalovce
IČO: Slovensko
Predmet plnenia: . Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, diel č. 1 o výmere 44 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/1 - ostatná plocha o výmere 2 ha 14 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Hôrka, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-47/2019 zo dňa 26. 04. 2019, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 09. 05. 2019 pod číslom G1-266/2019. Diel č. 1 o výmere 44 m2 sa pričlenil k pôvodnej parcele registra C KN číslo 2191/36 – ostatná plocha o výmere 306 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, LV č. 3607, ktorá je vo vlastníctve kupujúcich. Výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/36 – ostatná plocha sa zvýšila z pôvodných 306 m2 na súčasných 350 m2.
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 320,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [403 kB] Bandurčinová -KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 7/2019
Číslo zmluvy: 7/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Mgr. Bandurčin Viktor a manž. Gabriela
  Jána Hollého 1056/5
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 4 475,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [403 kB] Bandurčinová -KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 8/2019
Číslo zmluvy: 8/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Mgr. Bandurčin Viktor a manž. Gabriela
  Jána Hollého 1056/5
  071 01 Michalovce
IČO: Slovensko
Predmet plnenia: . Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 4 475,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [403 kB] Bandurčinová -KPZ.pdf
Zobrazit dokument [403 kB] Bandurčinová -KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 8/2019
Číslo zmluvy: 8/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Mgr. Bandurčin Viktor a manž. Gabriela
  Jána Hollého 1056/5
  071 01 Michalovce
IČO: Slovensko
Predmet plnenia: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 4 475,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [403 kB] Bandurčinová -KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 7/2019
Číslo zmluvy: 7/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Mgr. Bandurčin Viktor
  Jána Hollého 1056/5
  071 01 Michalovce
IČO: Slovensko
Predmet plnenia: . Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 4 475,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 09.07.2019
Dátum zverejnenia: 09.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [691 kB] Pobys.pdf
Identifikácia zmluvy: 20170629
Číslo zmluvy: 20170629
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Dodávateľ: POBYS
  Mládežnícka 2481
  017 01 Považská Bystrica
IČO: 00623725
Predmet plnenia: Nájom pozemkov pre akciu Motozraz 2019
Suma s DPH
Celková hodnota: 4 100,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 04.07.2019
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [554 kB] gerbery - MH.pdf
Identifikácia zmluvy: 6/2019
Číslo zmluvy: 6/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Gerbery Richard Ing. a manž.
  Štefánikova 1408/52
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok – diel číslo 1 vo výmere 20 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/172 – zastavaná plocha vo výmere 278 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-52/2019 zo dňa 06. 05. 2019, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 22. 05. 2019 pod číslom G1-293/2019.
Suma s DPH
Celková hodnota: 500,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 03.07.2019
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [6 MB] zlm_622_2019_uz_1.pdf
Identifikácia zmluvy: 5/2019
Číslo zmluvy: 5/2019
Názov zmluvy: Zmluva o kontokorektnom úvere č.622/2019/UZ
Dodávateľ: Všeobecná úverová banka, a.s.
  Mlynské nivy 1,
  829 90 Bratislava
IČO: 31320155
Predmet plnenia: Poskytnutie úveru
Suma s DPH
Celková hodnota: 100 000,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 03.07.2019
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [488 kB] sundance.pdf
Identifikácia zmluvy: 1/19
Číslo zmluvy: 1/19
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
Dodávateľ: SunDance Festival s.r.o.
  Brezová 22
  07101 Michalovce
IČO: 51151936
Predmet plnenia: Poskytnutie technicko organizačného zabezpečenia
Suma s DPH
Celková hodnota: 3 500,00 €