Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 17.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [426 kB] Vargová-Hôrka.pdf
Identifikácia zmluvy: 28/2020
Číslo zmluvy: 28/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Vargová Miroslava
  Leningradská 3502/7
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2241/143 – orná pôda o výmere 107 m2, ktorá bola vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2241/2 – orná pôda o výmere 3392 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-150/2020, ktorého vyhotoviteľom je Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, IČO: 35 024 780, vyhotovil Ing. Eduard Treščák dňa 02. 11. 2020, autorizačne overil Ing. Eduard Treščák dňa 02. 11. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 10. 11. 2020 pod číslom G1-676/2020.
Suma s DPH
Celková hodnota: 3 210,00 €