Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 08.10.2020
Dátum zverejnenia: 08.10.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [575 kB] kuik_kupna_zml.pdf
Identifikácia zmluvy: 12/2020
Číslo zmluvy: 12/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Kuík Ladislav
  Vinné 3614
  072 31 Vinné
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2201/93 – ostatná plocha o výmere 73 m2, ktorá bola vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2201/2 – ostatná plocha o výmere 2262 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-80/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, autorizačne overil Ing. Eduard Treščák dňa 25. 06. 2020, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 11. 08. 2020 pod číslom G1-454/2020.
Suma s DPH
Celková hodnota: 2 190,00 €