Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 23.09.2019)
Dátumy
Dátum uzavretia: 21.05.2019
Dátum zverejnenia: 21.05.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [505 kB] PEEXIM - KPZ Dolina.pdf
Identifikácia zmluvy: 3/2019
Číslo zmluvy: 3/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Peexim, s.r.o
  Kostolné námestie 10
  07101 Michalovce
Predmet plnenia: (1). Predávajúca - Obec Vinné je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti – pozemok, parcela registra C KN číslo 2192/1 – zastavaná plocha o výmere 697 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, z ktorej bol Geometrickým plánom číslo 36582972-215/2018 zo dňa 21. 12. 2018, ktorý vyhotovila G. K. T. spol. s r.o., geodetické práce, Vinné 469, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 03. 01. 2019 pod číslom G1 – 794/2018 dňa 03. 01. 2019, vyčlenený pozemok – diel 1 o výmere 6 m2.
Suma s DPH
Celková hodnota: 180,00 €