Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 23.09.2019)
Dátumy
Dátum uzavretia: 29.04.2019
Dátum zverejnenia: 29.04.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [562 kB] Marcinová - KPZ Hôrka.pdf
Identifikácia zmluvy: 1/2019
Číslo zmluvy: 1/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Marcinová Adriána
  J. Hollého 68
  071 01 Michalovce
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2191/22 – ostatná plocha vo výmere 187 m2, tak, ako je to zakreslené v Geometrickom pláne na úpravu hranice medzi pozemkami C KN číslo č. 2191/1 a 2191/22, číslo plánu 35024780-185/2018 zo dňa 24. 10. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651,072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 06. 11. 2018 pod číslom G1-
Suma s DPH
Celková hodnota: 5 610,00 €