Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 23.09.2019)
Dátumy
Dátum uzavretia: 20.03.2019
Dátum zverejnenia: 20.03.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [438 kB] figa.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Figa Matúš
  Vinné 427
  072 31 Vinné
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupu-júceho k infraštrukturálnemu majetku rozvodov verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v obci Vinné : SO 04 - Predĺženie kanalizácie v dĺžke 56,6 m a SO 06 - Predĺženie vodovodu v dĺžke 57,30 m na pozemkoch parcela registra C KN číslo 1027/4, 1027/2, 308/7, 308/5, ktoré boli dané do užívania na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, vydaného obcou Vinné dňa 21. 12. 2018 pod číslom spisu : S2018/00364, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 01. 2019.
Suma s DPH
Celková hodnota: 2,00 €