Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 23.09.2019)
Dátumy
Dátum uzavretia: 06.11.2018
Dátum zverejnenia: 07.11.2018
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [290 kB] kaštieľ na web.pdf
Identifikácia zmluvy: 17/2018
Číslo zmluvy: 17/2018
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Gdovinová Agnesa
  Ondavská 946
  093 01 Vranov nad Topľou
Predmet plnenia: odkúpenie pozemkov : parc. C-KN č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1796 m2, parc. C-KN č. 2/1 – záhrady o výmere 4182 m2, parc. C-KN č. 2/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m2, ako aj na parc. C-KN č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1796 m2 postaveného kaštieľa, súp. č. 430. Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálnym odborom na LV č. 2858, kat. úz. Vinné
Suma s DPH
Celková hodnota: 200 000,00 €